Jørn Høj­mark

BT - - EM I FRANKRIG 2016 -

65 år og nu­va­e­ren­de event ma­na­ger på dag­bla­det Po­li­ti­ken ROL­LE UN­DER EM: fly­ven­de pres­se­chef

Un­der hver EM-kamp er der tre pres­se­che­fer i ak­tion. Ind­til vi­de­re har jeg fun­ge­ret i af­vik­lin­gen af kam­pe i Ni­ce, Bor­deaux og Toulou­se. Det var Frits Ahl­strøm, der i 1996 fik mig ind i ar­bej­det, og si­den har UEFA med mel­lem­rum sendt bud ef­ter mig. Ahl­strøm har vir­ke­lig styr på tin­ge­ne, og det er sta­dig ef­ter den ma­nu­al, som han en­gang la­ve­de, at kam­pe­ne af­vik­les. Ved tid­li­ge­re slut­run­der har det va­e­ret nød­ven­digt at ta­ge ak­kre­di­te­rin­ger fra jour­na­li­ster, der har for­søgt at la­ve ’num­re’. Men det har hel­dig­vis ik­ke va­e­ret nød­ven­digt den­ne gang. Jeg tror, at al­le ef­ter­hån­den har la­ert, hvor­dan man som ak­kre­di­te­ret skal op­fø­re sig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.