Frits Ahl­strøm

BT - - EM I FRANKRIG 2016 -

71 år og tid­li­ge­re pres­se­chef i UEFA ROL­LE UN­DER EM: fly­ven­de pres­se­chef

Det er nog­le lan­ge ar­bejds­da­ge man som EM-pres­se­chef har. Of­te er der ind­le­den­de mø­de klok­ken 10.30, og når en kamp be­gyn­der klok­ken 21, luk­kes der først ned om­kring klok­ken ét om nat­ten. Jeg ny­der vir­ke­lig ar­bej­det. Un­der en slut­run­de mø­der man jo man­ge af de per­so­ner, man gen­nem sit ar­bejds­liv har haft i sit net­va­erk. Den an­den dag hav­de jeg ek­sem­pel­vis et fint mø­de med Spa­ni­ens land­stra­e­ner (Vi­cen­te del Bosque, red.), som jeg har kendt i man­ge år. Vi er ik­ke ho­norar-løn­ne­de, men får di­a­e­ter for hver dag, vi ar­bej­der. Men så skal vi og­så selv sør­ge for, at det of­fi­ci­el­le tøj vi går rundt i er va­sket og ny­strø­get. Jeg kom ind i UEFA-ar­bej­det ved EM ’84 i Frank­rig, da jeg var pres­se­chef for det dan­ske lands­hold, og si­den er der sendt bud ef­ter mig. Un­der EM har jeg del­ta­get i af­vik­lin­gen af kam­pe i blandt an­det Ni­ce.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.