Frank­rigs to års for­be­re­del­se er sva­er at få øje på

BT - - EM I FRANKRIG 2016 - PE­TER SØRENSEN, BTs FODBOLDEKSPERT

FRANK­RIG ER UDSKREGET som fa­vo­rit af alt og al­le til at vin­de det­te EM – her­un­der af mig selv. Der­for står jeg i dag og­så skuf­fet til­ba­ge ef­ter at ha­ve set hol­dets tre grup­pe­kam­pe. Jeg hav­de alt­så stør­re for­vent­nin­ger. Frank­rig har al­drig v aer eta­le neo m fa­vo­rit v aer dig he­den. De rer og­så Tys­kland, og vi har vel i de før­ste kam­pe få­et fø­jet Spa­ni­en og Ita­li­en til som lan­de, der kan gø­re no­get.

På for­hånd sag­de jeg, at Al­ba­ni­en, Ru­ma­e­ni­en og Schweiz ik­ke bur­de va­e­re i na­er­he­den af Frank­rig i den ind­le­den­de grup­pe, og Frank­rig har da og­så va­e­ret bedst, men det be­ty­der ik­ke, at hol­det har over­be­vist mig om, at det er godt nok til at gå he­le vej­en.

Hvis Frank­rig hav­de vil­let og kun­net i kam­pen mod Schweiz søn­dag, hav­de man gre­bet den bed­re og me­re magt­fuldt an og spil­let sig la­en­ge­re ind i al­les hjer­ter. Det hav­de be­stemt va­e­ret en for­del for hol­det til det vi­de­re for­løb.

Det gjor­de man ik­ke, og nu frem­står hol­det sta­dig lidt ufor­løst. Ja, man er kom­met vi­de­re, men det er fra en dår­lig grup­pe, og in­gen har va­e­ret slå­et ba­g­over af be­gej­string.

Der­med si­ger jeg ik­ke, at Frank­rig ik­ke har va­e­ret do­mi­ne­ren­de i de tre kam­pe. Det var hol­det klart mod bå­de Ru­ma­e­ni­en og Al­ba­ni­en, og med Schweiz var man over­le­gen på chan­cer, selv om man ik­ke hav­de bol­den mest.

De be­ma­er­k­nin­ger hø­rer med til bil­le­det.

MEN GÅR MAN et spa­destik dy­be­re, har jeg ba­re ufat­te­ligt sva­ert ved at se, hvad det er, Di­di­er Des­champs ger­ne vil ha­ve, at hans hold skal.

Han har så go­de spil­le­re, at det er li­ge før, man ik­ke kan und­gå at gå vi­de­re fra den pul­je, uan­set hvor­dan man sa­et­ter hol­det sam­men i ind­led­nin­gen.

De­sto me­re over­ra­sken­de var det, at det jo i et par si­tu­a­tio­ner var me­get på vip­pen med se­ne scor­in­ger bå­de mod Al­ba­ni­en og Ru­ma­e­ni­en.

Og holds am­mens aet n in­gen ha rik­ke va­e­ret spe­ci­elt over­be­vi­sen­de. Des­champs er ik­ke lyk­ke­des med at gø­re de spil­le­re, der skul­le va­e­re jo­ker­ne, brand­var­me og klar på ba­en­ken. Jeg ta­en­ker på spil­le­re som Mar­ti­al, Co­man og Cig­nag, som na­ep­pe var ta­enkt som start­spil­le­re, men som man har kun­net gi­ve en del mi­nut­ter i den­ne pul­je. Det har de ik­ke slå­et ka­pi­tal af. Mar­ti­al spil­le­de sig jo na­er­mest ud af EM, det gjor­de Co­man åben­bart ik­ke i den før­ste kamp i Des­champs øj­ne, men nu har han så haft to for­søg, hvor han ik­ke har over­be­vist os.

Så det er Des­champs ik­ke lyk­ke­des med.

FOR­SVA­RET ER HEL­LER ik­ke plet­frit. Man kan fin­de mas­ser af si­tu­a­tio­ner, hvor bå­de Sag­na og Evra er på rø­ven i de­res en mod en-du­el­ler. Evra var ta­enkt som ham, der og­så kun­ne va­e­re le­de­ren på hol­det, men det har han slet ik­ke haft over­skud til. Han har tva­er­ti­mod va­e­ret på bag­kant og klod­set og la­vet fris­park og straf­fe.

Ra­mi har i lig­hed med de to ba­ck­er va­e­ret un­der eu­ro­pa­ei­sk top­ni­veau. Sam­men­sa­et­nin­gen af det for­svar ser be­stemt ik­ke over­be­vi­sen­de ud.

Og det gør sam­men­ha­en­gen med midt­ba­nen hel­ler ik­ke. Søn­dag mod Schweiz var Kanté ude, og han er el­lers god som spil­le­ren mel­lem de to ka­e­der, han lø­ser me­get, men of­te er der alt for stor af­stand mel­lem ka­e­der­ne, så dis­se mid­del­må­di­ge mod­stan­de­re fak­tisk har haft en del chan­cer. Selv Al­ba­ni­en hav­de jo mu­lig­he­der for at la­ve mål mod det­te fran­ske hold. Det, sy­nes jeg, er skuf­fen­de. Og ta­ger jeg den sid­ste del af hol­det, det of­fen­si­ve, har Des­champs jo ta­get sig den fri­hed at spil­le med det, han for­ment­lig fandt bedst i før­ste kamp og ik­ke si­den. Men i lig­hed med Bel­gi­en og hans kol­le­ga der, Marc Wil­mots, som, jeg sy­nes, har den na­est­bed­ste of­fen­siv, har Des­champs ik­ke ev­net at få sat nog­le af ver­dens bed­ste spil­le­re sam­men på en sådan må­de, at man ser dem som an­det og me­re end ba­re in­di­vi­du­el­le stjer­ner.

Det er li­ge før, at de me­re for­hin­drer hin­an­den i at ud­fol­de de­res eget ta­lent, end de for­mår at gø­re hin­an­den bed­re.

DET HOL­DER SELV­FØL­GE­LIG i et ind­le­den­de grup­pe­spil mod hold, der er så langt fra eu­ro­pa­ei­sk topklas­se, men det kan ko­ste dyrt se­ne­re – ik­ke i ot­ten­de­dels­fi­na­len, for der får Frank­rig det og­så let, men der­fra skal der me­re og an­det til end ba­re ta­lent­mas­se og in­di­vi­du­el­le stjer­ner.

Si­ger jeg der­med, at det var for­kert af Des­champs at ro­te­re? Nej, det er fint nok. At det er fal­det min­dre hel­digt ud, vil jeg ik­ke gi­ve ham skyl­den for. Jeg vil­le i sto­re tra­ek ha­ve gjort som ham. Jeg vil­le nok ik­ke ha­ve be­gyndt med Pog­ba mod Al­ba­ni­en, men el­lers har jeg for­stå­el­se for det, han har gjort.

Og jeg tror, at han er ble­vet be­kra­ef­tet i, at det, som han så som sit bed­ste hold i ud­gangs­punk­tet, og­så er hans bed­ste hold. Det kan man som tra­e­ner bli­ve glad for, men man kan og­så bli­ve ae­r­ger­lig over, at de na­est­bed­ste ik­ke kan va­e­re me­re over­be­vi­sen­de mod mod­stan­de­re af den kva­li­tet, som Frank­rig har mødt.

MEN DER, HVOR pi­len pe­ger vir­ke­lig kri­tisk på Des­champs, er, at han jo ik­ke ba­re har haft to uger til at for­be­re­de det­te hold. Han har haft to år. Så må han ik­ke hav­ne der, hvor han er li­ge nu.

Så må han ik­ke hav­ne et sted, hvor vi li­ge nu kan fin­de mas­ser af ek­semp­ler på ting, der bur­de va­e­re bed­re of­fen­sivt og si­tu­a­tio­ner, hvor Frank­rig de­fen­sivt er så rin­ge, at det ik­ke er hol­dets skyld, at de an­dre ik­ke sco­rer.

Det kan man sja­el­dent si­ge om Tys­kland, Spa­ni­en og Ita­li­en.

Mit tip på Frank­rig som me­ster gik på, at fik man sat så sta­er­ke spil­le­re sam­men, vil­le der va­e­re en god chan­ce for, at de bli­ver me­stre. Men bli­ver de ik­ke bed­re på de her pa­ra­me­tre, så skal der me­get til, at de slår Spa­ni­en, Tys­kland og Ita­li­en.

For det er sådan, at de go­de sam­men­ha­en­ge på et hold vil slå for­sam­lin­gen af de stør­ste stjer­ner, for så me­get bed­re er de fran­ske spil­le­re hel­ler ik­ke.

Og Di­di­er Des­champs – og med ham bel­gi­ske Marc Wil­mots – har så go­de spil­le­re, ik­ke mindst of­fen­sivt, at det med ret­te kan va­e­re dem, man kan pe­ge på som en for­kla­ring, hvis de­res hold ik­ke lyk­kes.

FO­TO: REU­TERS

Det har va­e­ret sva­ert at se hvad den fran­ske land­stra­e­ner, Di­di­er Des­champs, vil med sit hold un­der EM­slut­run­den i Frank­rig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.