Så er vi ni mand!

Dan­mark har ud­ta­get syv mand me­re til OL-trup­pen, der skal til Rio

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Mi­chel Wik­kel­sø David­sen | mi­cd@sporten.dk

OL-fod­bold­hol­dets land­stra­e­ner, Ni­els Fre­de­rik­sen, kan snart stil­le et 11-mands­hold. Det står klart, ef­ter han i går udt­og syv mand me­re, så der nu er ni mand klar til at ta­ge til Rio i slut­nin­gen af juli.

Lucas An­der­sen, Ni­co­lai Bro­ck­Mad­sen, An­dreas Max­sø, Fre­de­rik Børsting, Jakob Blåb­jerg, Cas­per Ni­el­sen og Mik­kel Des­ler er de syv se­ne­ste brik­ker i det pus­le­spil, som Ni­els Fre­de­rik­sen er ved at få til at gå op, så han og Dan­mark har bedst mu­li­ge for­ud­sa­et­nin­ger for at kom­me vi­de­re fra et grup­pe­spil med mod­stan­der­ne Irak, Ni­ge­ria og Bra­si­li­en.

»Jeg er rig­tig glad for, at vi med lidt un­der en må­ned igen at­ter har få­et nog­le vig­ti­ge spil­le­re på plads til vo­res OL-trup. Jeg har en fort­sat god og po­si­tiv di­a­log med klub­ber­ne, og er me­get til­freds med den sam­ar­bejds­vil­je, jeg mø­der i man­ge af bå­de de dan­ske og in­ter­na­tio­na­le klub­ber. Det er jo hver­ken en nem si­tu­a­tion for dem el­ler os. Men med de syv nye spil­le­re på plads ser vi og­så an­tyd­nin­gen af en rig­tig sta­erk trup til Bra­si­li­en,« si­ger Ni­els Fre­de­rik­sen til DBUs hjem­mesi­de.

For­u­den de syv se­ne­ste OL-bil­let­ter har og­så Es­b­jerg-må­l­mand Jep­pe Højb­jerg samt RB Leipzig-an­gri­ber Yus­suf Poul­sen få­et til­la­del­se og ud­ta­gel­se til OL, hvor­for der alt­så li­ge nu er ni mand klar til U23-tur­ne­rin­gen.

Nu skal land­stra­e­ne­ren så ha­ve fun­det de sid­ste spil­le­re til sin trup. Der er al­le­re­de la­vet en brut­to­trup på 32 mand, som dog ik­ke er of­fent­lig­gjort, da DBU sta­dig er ved at få de sid­ste brik­ker til at fal­de på plads. Man vil ha­ve det ret­te mix på hol­det, der og­så må ha­ve tre spil­le­re med, som er over 23 år.

Den en­de­li­ge trup bli­ver of­fent­lig­gjort 18. juli, og ik­ke la­en­ge ef­ter ta­ger fod­bold­lands­hol­det af sted mod Bra­si­li­en for at få den bedst mu­li­ge op­lad­ning til en tur­ne­ring, der ik­ke er en del af FIFAs ka­len­der. Der­for har det va­e­ret sva­ert at få spil­le­re med fra klub­ber, der spil­ler kva­li­fi­ka­tion til eu­ro­pa­ei­ske tur­ne­rin­ger.

FO­TO: HEN­NING BAG­GER

Lucas An­der­sen spil­ler i Ajax. Han kan me­get vel bli­ve Dan­marks vig­tig­ste of­fen­si­ve kort i kam­pen om guld i Rio.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.