’Ko­ne­ty­ven’ Kel­ler: Det har va­e­ret hårdt

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Tho­mas Idskov | idskov@sporten.dk

Chri­sti­an Kel­ler, der i for­å­ret ind­led­te et for­hold til hold­kam­me­ra­ten Jo­nas Bor­rings ko­ne, er for­tid i Su­per­liga-klub­ben Ran­ders FC.

»Det har jeg det okay med,« si­ger 35-åri­ge Chri­sti­an Kel­ler med klar og ty­de­lig stem­me­fø­ring uden an­tyd­ning af skuf­fel­se i te­le­fo­nen til BT.

Iføl­ge Ran­ders FC skyl­des be­slut­nin­gen, at du na­ep­pe vil­le få me­get spil­le­tid i den kom­men­de sa­e­son. Op­fat­ter du dig selv som en fa­er­dig mand som fod­bold­spil­ler? »Det ved jeg ik­ke. Alt er gå­et ri­me­ligt hur­tigt, si­den jeg fre­dag modt­og mel­din­gen ved et mø­de med Ran­ders-le­der­ne (di­rek­tør Mi­cha­el Grav­gaard og sport­s­chef Ole Ni­el­sen, red.). Li­ge nu ta­ger jeg det stil­le og ro­ligt og vur­de­rer, om det er fodbold, jeg skal spil­le fremad­ret­tet, el­ler om jeg skal be­gyn­de at la­ve no­get helt an­det.«

Sva­e­re ti­der

Hvad vil du la­ve, hvis det en­der med, at fod­bold­støv­ler­ne la­eg­ges på hyl­den?

»Det er et godt spørgs­mål. Jeg har jo de se­ne­ste man­ge år le­vet af fod­bol­den. Men jeg er ud­dan­net la­ger­eks­pe­di­ent hos Ej­nar Hes­sel (bil­for­hand­ler i Vej­le, red.), og jeg er åben for alt.« Har sa­gen haft men­ne­ske­li­ge om­kost­nin­ger for dig?

»Det sy­nes jeg ik­ke. Jeg har talt sa­gen grun­digt igen­nem med mi­ne na­er­me­ste, og jeg sy­nes det er gå­et okay med at skå­ne mi­ne børn så me­get som mu­ligt. Det er klart, at der har va­e­ret nog­le få epi­so­der, men jeg sy­nes, at de har tak­let det godt. Det er slet ik­ke sådan, at jeg i pe­ri­o­den har lig­get søvn­løs. De ting, der er sket, er ba­re no­get, man skal igen­nem og ha­ve over­stå­et. Der vil i ens liv al­tid va­e­re sva­e­re ti­der. Men jeg ved af er­fa­ring, at det går over igen, og at hver­da­gen fort­sa­et­ter, som den al­tid har gjort. Der har da va­e­ret en hård pe­ri­o­de, men det har ik­ke øde­lagt mig som men­ne­ske.«

Chri­sti­an Kel­ler nå­e­de i si­ne fem år i Ran­ders FC at spil­le 145 første­holdskam­pe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.