Ka­os-kro­a­te­re vil af­bry­de EM-kamp

BT - - EM I FRANKRIG 2016 -

Kro­a­ti­ske fans tru­er igen sik­ker­he­den på de fran­ske sta­dion ved EM. De har et krav, og hvis det ik­ke imø­de­kom­mes, vil der op­stå ka­os, ly­der det.

I dag mø­der Spa­ni­en Kro­a­tien i en di­rek­te kamp om førstepladsen i grup­pe D, og det kan bli­ve en vold­som af­fa­e­re. For den kro­a­ti­ske fag­grup­pe ved navn Torci­da Split 1950, der me­nes at stå bag de sto­re ma­eng­der py­ro­tek­nik, som blev ka­stet ind på ba­nen i kam­pen mod Tjek­ki­et, har meldt ud via de­res Fa­ce­book­si­de, at de plan­la­eg­ger at slå til igen. På et Fa­ce­book-bil­le­de, der fo­re­stil­ler No­u­veau Sta­de de Bor­deaux, hvor Spa­ni­en og Kro­a­tien mø­des, er der teg­net nog­le stre­ger i for­skel­li­ge far­ver, og det skul­le iføl­ge sven­ske Af­ton­bla­det og nor­ske Dag­bla­det va­e­re en plan over, hvor­dan de kro­a­ti­ske fans kan sa­bo­te­re kam­pen mod Spa­ni­en.

Bå­de den kro­a­ti­ske pra­esi­dent, Ko­lin­da Gra­bar-Ki­ta­rovic, og for­man­den for det kro­a­ti­ske fod­bold­for­bund har va­e­ret ude og ret­te skarp kri­tik mod de op­rør­ske fans og kaldt dem for hen­holds­vis »fjen­der af Kro­a­tien« og »ter­r­o­ri­ster«. Men det ser alt­så ik­ke ud til at dul­me fan­se­nes gru­som­me op­før­sel.

FO­TO: Reu­ters

Uhyg­ge­li­ge sce­ner, da Kro­a­tien mød­te Tjek­ki­et i grup­pe D. Nu vil de sam­me fans slå til igen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.