Oens gra guld

Han er den ae­ld­ste spil­ler på dét nye span­ske lands­hold, der med ét er ble­vet EMs guld­fa­vo­rit. Men han er og­så le­de­ren, om­drej­nings­punk­tet og stjer­nen. I en ny rol­le har An­drés Inies­ta ta­get EM med storm

BT - - EM I FRANKRIG 2016 - Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen | srkr@sporten.dk

Man ser dem overalt. På re­stau­ran­ter­ne, i bu­tik­ker­ne og isa­er på cy­kel­sti­er­ne. En­ten på hver sin cy­kel el­ler sam­men på en tan­dem.

Ile de Ré er et pa­ra­dis for de ae­l­dre turi­ster. For det grå guld, der har tid til at ny­de li­vet. Na­tu­ren er over­va­el­den­de, cy­kel­ru­ter­ne mang­fol­di­ge og de små hav­ne­by­er ro­li­ge og hyg­ge­li­ge.

Der er no­get re­vi­ta­li­se­ren­de over den lil­le ø ud for La Ro­chel­le på den fran­ske ve­st­kyst, hvor vel­ord­ne­de vin­mar­ker og vind­bla­e­ste he­deland­ska­ber lig­ger si­de om si­de.

Det er der­for her – et par hund­re­de ki­lo­me­ter nord for Bor­deaux – EMs stør­ste fa­vo­rit har slå­et lejr. I den lil­le by Sain­te-Ma­rie-de-Ré, som i en må­neds tid har ta­get end­nu et navn for at ta­ek­kes og hyl­de de navn­kun­di­ge ga­e­ster syd­fra. San­ta Ma­ria, står der nu på by­skil­tet i ud­kan­ten af by­en.

Idyl, ko­ner og ka­e­re­ster

Ile de Ré er EM-ba­se for Spa­ni­en. De for­sva­ren­de me­stre, der i af­ten spil­ler grup­pe­fi­na­le mod Kro­a­tien, har i lø­bet af EMs før­ste run­der spil­let sig fra en lil­le out­si­der­rol­le til nu at va­e­re tur­ne­rin­gens top­fa­vo­rit.

Spa­ni­en ind­led­te slut­run­den med en skan­da­le, da må­l­man­den David de Gea blev ind­blan­det i en se­xsag med spor fle­re år til­ba­ge. Men spa­ni­er­ne og de Gea fik lagt låg på den opkog­te gry­de, og si­den har kun det go­de spil og de flot­te re­sul­ta­ter truk­ket over­skrif­ter.

Da BT be­sø­ger lej­ren, til­sva­rer idyl­len og har­moni­en bag de hø­je hegn og sik­ker­heds­vag­ter da og­så om­gi­vel­ser­ne i det fran­ske fe­ri­eland. For før­ste gang un­der slut­run­den har de 23 stjer­ner fra FC Bar­ce­lo­na, Re­al Madrid, At­léti­co Madrid og top­klub­ber­ne i Eng­land få­et be­søg af de­res ko­ner, ka­e­re­ster og børn.

Chel­seas Pedro spil­ler fodbold med sin søn Bry­an, og på si­de­linj­en kram­mer Re­al Madrid-kap­ta­jn Ser­gio Ra­mos bå­de ka­e­re­sten, mo­del og tv-va­ert Pilar Ru­bio, og søn­nen Ser­gio, in­den han lø­ber ind til en gang små­bold med re­sten af flok­ken.

Lidt de­fra kind­kys­ser An­drés Iniest­as ko­ne Ge­rard Piqué og ge­ma­lens øv­ri­ge hold­kam­me­ra­ter, mens Bar­ce­lo­na-stjer­nen selv tum­ler rundt med søn­nen Pa­o­lo i det kort­klip­pe­de gra­es. Det går godt i den span­ske lejr.

Øens gam­le mand

Det er først og frem­mest med An­drés Inies­ta for øje, BT er ta­get til Ile de Ré. En tred­je­del in­de i et EM uden man­ge epo­ke­gø­ren­de pra­e­sta­tio­ner fra hver­ken hold el­ler in­di­vi­du­a­li­ster, står den span­ske play­ma­ker ud som sol­strå­len, der er bra­endt igen­nem den over­sky­e­de him­mel.

Med si­ne 32 år na­er­mer den ble­ge tek­ni­ker sig fod­bol­dens pen­sions­al­der. Han er den ae­ld­ste spil­ler i den span­ske ide­a­l­op­stil­ling, men pra­e­cis som de be­da­ge­de turi­ster uden for den span­ske lejr, er Inies­ta ak­tiv og i fuld vi­gør. Og så lig­ner han en mand, der fø­ler sig re­vi­ta­li­se­ret på Ile de Ré.

Det er der­for med spørgs­mål om Inies­ta på blok­ken, at BT ta­ger plads på et pres­se­mø­de med Man­che­ster Ci­tys David Silva på po­di­et. Her – i det span­ske me­di­e­cen­ter ved si­den af hol­dets tra­e­nings­ba­ne - fo­re­går alt på mo­der­s­må­let. Spørgs­mål på en­gelsk el­ler an­dre frem­med­sprog bli­ver med lidt held to­le­re­ret, men svaret af­le­ve­res på ca­sti­li­ansk. Det her er Spa­ni­en – ik­ke Island.

»An­drés Inies­ta er en me­get vig­tig spil­ler for os. Det vi­ser han ved al­le ta­en­ke­li­ge lej­lig­he­der. Han spil­ler på et uhyg­ge­ligt ni­veau, og det gør, at hol­det og­så kom­mer op på dét ni­veau. Bli­ver han ved med at spil­le sådan, vil han hja­el­pe os me­get langt på vo­res vej mod at vin­de EM,« ly­der svaret fra David Silva, da BT får et spørgs­mål ind­før tom Bar c elo­na spil­le­rens be­tyd­ning for’ det nye span­ske lands­hold’.

Den nye di­ri­gent

David Silva er en ver­dens­stjer­ne og en af Pre­mi­er Le­agu­es bed­ste spil­le­re. Men på det span­ske lands­hold har han trods 100 land­skam­pe end­nu ik­ke gre­bet ud den of­fen­si­ve di­ri­gents­tok. Ef­ter EMs før­ste kam­pe har det vist sig, at den nu ale­ne hvi­ler mel­lem fin­gre­ne på An­drés Inies­ta, der tid­li­ge­re fik hja­elp af Xavi og Xa­bi Alonso. Sådan var det, da Spa­ni­en vandt EM i 2008 og 2012, og det sam­me var til­fa­el­det, da VM-tro­fa­e­et blev hen­tet til den ibe­ri­ske halvø i 2010.

Nu er de to midt­ba­ne­ge­ni­er for­tid på det span­ske lands­hold, og Inies­ta står i sto­re tra­ek ale­ne til­ba­ge med an­sva­ret for at is­ce­nesa­et­te og dik­te­re det of­fen­si­ve spil. Det er en ny rol­le for den tek­nisk be­ga­ve­de midt­ba­ne­spil­ler.

»Det er den før­ste sto­re tur­ne­ring uden Xavi men med nye hold­kam­me­ra­ter. Da Xavi og Xa­bi Alonso var på hol­det, hav­de vi det sam­me an­svar, og det for­stod vi,« har Inies­ta ud­talt tid­li­ge­re i slut­run­den.

Inies­ta er ik­ke ba­re di­ri­gen­ten på det span­ske lands­hold. Han er med ét og­så ble­vet hol­dets stør­ste stjer­ne og spil­le­ren, der ta­les om. Det er han ik­ke vant til hjem­me i FC Bar­ce­lo­na, hvor Lio­nel Mes­si, Ney­mar og Lu­is Su­a­rez lø­ber med sto­re de­le af ram­pe­ly­set, men kre­a­tø­ren ser ud til at tri­ves i sin nye dob­bel­trol­le som le­der og pro­fil.

»Jeg har al­tid for­søgt at ta­ge me­get an­svar. Li­ge me­get hvor­når. Det er sådan, jeg le­ver, og sådan jeg ta­en­ker fodbold. Vi må al­le gi­ve det bed­ste, vi kan, og an­svar er ik­ke no­get, man skal for­sø­ge at und­gå,« har han ram­men­de sagt.

Ud af skyg­ger­ne

Iniest­as nye rol­le og frem­ra­gen­de pra­e­sta­tio­ner i Spa­ni­ens to før­ste EM-kam­pe har rejst en de­bat nog­le hund­re­de ki­lo­me­ter syd for Ile de Ré.

Bar­ce­lo­na-spil­le­ren har af­gjort en VM-fi­na­le, og han har bå­de eu­ro­pa­mester­ska­ber og et utal af span­ske mester­ska­ber og Cham­pions Le­ague-tit­ler på et af fod­bold­ver­de­nens la­eng­ste cv’er. Al­li­ge­vel dis­ku­te­res det nu hjem­me i Spa­ni­en, om Inies­ta er en un­der­vur­de­ret fod­bold­spil­ler.

»Inies­ta gør grin med en hel fod­bold­ver­den. Med jour­na­li­ster, tra­e­ne­re og spil­le­re. Det er for­bløf­fen­de, at han ik­ke har vun­det Bal­lon d’Or (pri­sen som ver­dens bed­ste fod­bold­spil­ler, red.) mindst to gan­ge,« har Spa­ni­ens tid­li­ge­re land­stra­e­ner, José An­to­nio Ca­ma­cho, ud­talt.

Inies­ta er tid­li­ge­re ble­vet num­mer bå­de to, tre og fi­re i kårin­gen, men han har al­tid hal­tet ef­ter ven­nen Lio­nel Mes­si, Cri­sti­a­no Ro­nal­do – og for det me­ste dem beg­ge to.

Ved det­te EM er han ind­til vi­de­re trå­dt helt ud af skyg­gen. Bå­de Mes­sis og Cri­sti­a­no Ro­nal­dos, men så san­de­lig og­så den gam­le skyg­ge fra Xavi og Xa­bi Alonso. Skal Spa­ni­en løf­te den ny­fund­ne fa­vo­ritva­er­dig­hed, der er drop­pet ned på Ile de Ré i takt med Frank­rigs skuf­fen­de spil og Tys­klands nul­lert mod Po­len, er An­drés Inies­ta den vig­tig­ste fi­gur.

Den al­dren­de stjer­ne­spil­ler fø­ler sig hjem­me i den span­ske ø-har­moni ud for den fran­ske ve­st­kyst og i sin nye rol­le som Spa­ni­ens en­li­ge, of­fen­si­ve le­der. Der er knap tre uger til­ba­ge af EM. Fort­sa­et­ter det som nu, kan det me­get vel bli­ve Spa­ni­ens svar på det grå guld, der fø­rer na­tio-

FO­TO: AFP

An­drés Inies­ta med sin søn, Pa­o­lo An­drea, der er par­rets tred­je barn.

FO­TO: REU­TERS.

Spa­ni­ens Ser­gio Ra­mos kys­ser sin ka­e­re­ste, Pilar Ru­bio, der er jour­na­list i hjem­lan­det.

Lands­holds­spil­le­ren Pedro spi­ler med sin søn, Bry­an, som han har med konen, Ca­rol. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.