SPA­NI­ENS SE­XSAG KORT

BT - - DANEMAIRFKRSASNPKORRIGTS2A0V1I6S -

Den 10. ju­ni af­vi­ste den span­ske lands­holds­må­l­mand David de Gea al­le an­kla­ger om hans med­vir­ken i en se­xsag i hjem­lan­det. In­den da var skan­da­len eks­plo­de­ret i de span­ske me­di­er.

De Gea har som sådan ik­ke gjort no­get ulov­ligt, men hans navn er kom­met frem i en sag mod en spansk po­r­nopro­du­cent, der blandt an­det står sig­tet for vold­ta­egt, men­ne­ske­han­del, ruf­fe­ri og seksu­elt mis­brug af min­dre­åri­ge.

Et vid­ne har for­kla­ret, at hun og en an­den kvin­de i 2012 blev seksu­elt foru­lem­pet af to span­ske U21-lands­holds­spil­le­re. Den ene har hun ud­pe­get som At­hle­tic Bil­ba­os Iker Mu­i­ain.

David de Gea har kun in­di­rek­te haft no­get med det­te at gø­re. Mø­det mel­lem vid­net, der den­gang var prosti­tu­e­ret, var sat op af David de Gea og den sig­te­de po­r­nopro­du­cent. Sådan ly­der vid­nets for­kla­ring.

Iføl­ge vid­net skul­le David de Gea ef­ter­føl­gen­de ha­ve kom­mu­ni­ke­ret med hen­de via SMS-tje­ne­sten WhatsApp.

Si­den de Gea på sit pres­se­mø­de af­vi­ste hi­sto­ri­en, har der va­e­ret for­holds­vis stil­le om­kring sa­gen. Se­ne­ste nyt er, at po­r­nopro­du­cen­ten Ig­na­cio Al­len­de Fer­nán­dez, som de Gea skul­le ha­ve ar­ran­ge­ret sex-da­ten med, fri­ken­der de Gea.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.