Klar til nye eu­ro­pakor­stog

FC Kø­ben­havn slap med skra­ek­ken i Cham­pions Le­ague, mens der ven­ter grum mod­stand for de eu­ro­pa­ei­ske de­butan­ter Søn­derjy­ske i Eu­ro­pa Le­ague

BT - - EM I FRANKRIG 2016 - Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg | joko@sporten.dk

On­de tun­ger vil si­ge, at ju­ni og juli er de bed­ste må­ne­der for dansk klub­fod­bold i eu­ro­pa­ei­sk re­gi. For der er de dan­ske klubhold i det mind­ste sta­dig med i ra­e­set.

I år er det op til FC Kø­ben­havn i Cham­pions Le­ague-kva­li­fi­ka­tio­nen og Brønd­by, FC Midtjyl­land og Søn­derjy­ske i Eu­ro­pa Le­ague-kva­li­fi­ka­tio­nen at vi­se, at dan­ske hold og­så kan va­e­re med i Eu­ro­pa, når som­me­ren går på ha­eld, og de ind­le­den­de kva­li­fi­ka­tions­run­der bli­ver til eu­ro­pa­ei­ske grup­pe­spil.

Umid­del­bart er der fi­ne mu­lig­he­der for i hvert fald at avan­ce­re et par run­der for de fle­ste hold. FCK trak de nor­dir­ske kors­rid­de­re fra Crus­a­ders i an­den run­de af Cham­pions Le­ague-kva­li­fi­ka­tio­nen og er og­så se­e­det i tred­je run­de, hvis hol­det for­mår at gå vi­de­re. FCK slap der­med for de sven­ske me­stre. Og det gla­e­der man sig over.

»Det hav­de i hvert fald va­e­ret va­er­re at tra­ek­ke IFK Nor­rköping, som dels er et godt hold, der er i gang med sa­e­so­nen, og dels spil­ler på kunst­gra­es på de­res hjem­me­ba­ne,« si­ger FCK-ma­na­ger Stå­le Sol­bak­ken til fck.dk.

Kø­ben­hav­ner­ne skal igen­nem an­den, tred­je og fjer­de kva­li­fi­ka­tions­run­de, hvis drøm­men om end­nu et Cham­pions Le­ague-grup­p­pe­spil skal gå i op­fyl­del­se. I fjer­de og sid­ste run­de er FCK ik­ke se­e­det og kan der­for ri­si­ke­re mod­stan­de­re som cypri­o­ti­ske APOEL og skot­ske Cel­tic. Men det er end­nu usik­kert grun­det de end­nu uvis­se re­su­la­ter i de før­ste run­der. Og så skal FCK da og­så li­ge selv sør­ge for at vin­de.

Hård de­but

Søn­derjy­ske over­ra­ske­de alt og al­le i sid­ste sa­e­son ved at nap­pe søl­vet, og den sto­re be­drift er na­tur­lig­vis ble­vet be­løn­net med eu­ro­pa­ei­sk del­ta­gel­se, hvor søn­derjy­der­ne ind­tra­e­der i Eu­ro­pa Le­ague-kva­li­fi­ka­tio­nens an­den run­de. Her ven­ter der sta­erk mod­stand i form af nor­ske Strøms­god­set, så det bli­ver be­stemt in­gen nem de­but, der ven­ter for Søn­derjy­ske i eu­ro­pa­ei­sk sam­men­ha­eng.

Lidt me­re over­kom­me­ligt ser det til gen­ga­eld ud for Brønd­by og FC Midtjyl­land. Midtjy­der­ne skal i før­ste run­de op imod FK Su­da­va fra Li­tau­en, mens vinderen af Va­duz/FK Sileks ven­ter i en even­tu­el an­den run­de.

Det bli­ver i eu­ro­pa­ei­sk sam­men­ha­eng, at den nye ty­ske tra­e­ner Ale­xan­der Zor­ni­ger får sin of­fi­ci­el­le Brønd­by-de­but, når hol­det skal en tur til Reykjavik for at mø­de lo­ka­le Va­lur. Går det ef­ter pla­nen, ven­ter der lidt sva­e­re­re mod­stand i an­den run­de i form af skot­ske Hi­ber­ni­an.

Skot­ter­ne vandt for før­ste gang po­kal­tur­ne­rin­gen i klub­bens 114-åri­ge hi­sto­rie ved at slå Ran­gers 3-2 i en dra­ma­tisk fi­na­le, hvor ba­nen blev in­va­de­ret af el­le­vil­de til­sku­e­re ef­ter slut­fløjt.

For­mår Brønd­by, Søn­derjy­ske el­ler FC Midtjyl­land at kom­me i tred­je run­de af kva­li­fi­ka­tio­nen, vil det kun va­e­re midtjy­der­ne, der vil ha­ve sta­tus som se­e­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.