EN GRA­ES TRAGEDIE

De hul­le­de EM-ba­ner er en torn i øjet på dansk fir­ma, der har le­ve­ret frø til slut­run­den i Frank­rig

BT - - EM I FRANKRIG 2016 - Las­se Vø­ge | lavg@sporten.dk

Der har va­e­ret me­re mark end fod­bold­ba­ne over fle­re af gra­esta­ep­per­ne ved EM-slut­run­den i Frank­rig. De pletskal­de­de ba­ner har fle­re gan­ge stå­et i vej­en for det po­le­re­de spil, når ek­sem­pel­vis en sim­pel in­der­si­de­af­le­ve­ring be­gyn­der at spja­et­te og dan­se på det uja­ev­ne un­der­lag.

Og de bu­le­de ba­ner ae­r­grer isa­er den dan­ske frø-le­ve­ran­dør DLF. Fir­ma­et, der har ho­ved­sa­e­de i Roskil­de, har nem­lig le­ve­ret frø til syv af slut­run­dens sta­dio­ner.

»Det har ik­ke va­e­ret rart at se på. Det er vir­ke­lig ae­r­ger­ligt, at det smuk­ke gra­es ik­ke kom­mer til sin ret. Det bur­de stå fan­ta­stisk flot,« forta­el­ler DLFs kom­mu­ni­ka­tions­chef, Stig Od­ders­he­de.

Det er ik­ke kva­li­te­ten af de dan­ske frø, der hal­ter, un­der­stre­ger han. Det er der­i­mod de ba­ne­ansvar­li­ge, der har so­vet i ti­men - og va­e­ret ud­for­dret af ek­sem­pel­vis enor­me ned­børs­ma­eng­der.

»Reg­nen har skabt sto­re pro­ble­mer. De har haft så sva­ert ved at få de sid­ste for­be­re­del­ser på plads og få gra­es­set til at gro fast. Og på sta­dion i Mar­seil­le har de så og­så haft en AC/ DC-kon­cert for et par uger si­den, hvor de har split­tet he­le pla­e­nen ad. Det hja­el­per selv­føl­ge­lig hel­ler ik­ke på det. Gra­es­set er EM-klas­se. Men det er hånd­te­rin­gen af det ik­ke,« si­ger Stig Od­ders­he­de.

Gra­es-eli­ten

DLFs op­ga­ve be­står i at le­ve­re om­kring et ton frø til hver af de syv EM-sta­dio­ner - her­i­blandt Sta­de de Fran­ce, hvor fi­na­len skal spil­les. De dan­ske frø skal sås i uger­ne op til kam­pe­ne for at ska­be en helt ta­et og ens­ar­tet grønsva­er - gi­ve ba­nen ’den sid­ste fi­nish’.

Det dan­ske fir­ma hø­rer til den ab­so­lut­te eli­te, når det kom­mer til at ska­be la­e­kre fod­bold­ba­ner. DLF le­ve­re­de og­så frø til VM-slut­run­den i Bra­si­li­en, og se­ne­re på som­me­ren la­eg­ger de og­så gra­es til, når OLs fod­bold­t­ur­ne­ring lø­ber af stab­len.

Der fin­des rang­li­ster over de bed­ste sports-frø, og her har DLF fle­re sor­ter med helt i top. Der er ta­le om gra­es­nør­de­ri på højt ni­veau.

»Vi gra­e­stos­ser ny­der al­tid at se fodbold, men vi hol­der nok mest øje med gra­es­set og hå­ber al­tid på nog­le go­de na­er­bil­le­der af pla­e­nen. Det er vir­ke­lig et hånd­va­erk og en vi­den­skab at få tin­ge­ne til at gå op i en hø­je­re en­hed,« forta­el­ler Stig Od­ders­he­de, der ik­ke vil ude­luk­ke, at EM-ba­ner­ne kan nå at vok­se sig smuk­ke i lø­bet af slut­run­den.

»Der kan nå at ske rig­tig me­get med en pla­e­ne over en må­ned. For­hå­bent­lig bli­ver ba­ner­ne bed­re, jo la­en­ge­re vi kom­mer frem.«

Det har ik­ke va­e­ret rart at se på. Det er vir­ke­lig ae­r­ger­ligt, at det smuk­ke gra­es ik­ke kom­mer til sin ret. Det bur­de stå fan­ta­stisk flot Stig Od­ders­he­de, kom­mu­ni­ka­tions­chef, DLF

FO­TO: EPA

Sta­dio­net Sta­de Ve­lodro­me i Mar­seil­le har set skidt ud un­der EM-kam­pe­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.