Kor­rup­tion i mag­tens cen­trum

BT - - NYHEDER -

BESTIKKELSE

De 27 per­so­ner er al­le nu­va­e­ren­de og tid­li­ge­re an­sat­te ved lan­dets cen­tra­le myn­dig­he­der: Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et, Rigs­po­li­ti­et, Rigs­ad­vo­ka­ten, For­sva­rets Ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste, Kri­mi­nal­forsor­gen, Kø­ben­havns Kom­mu­ne og DSB. Cen­tra­le stil­lin­ger De an­hold­te har haft cen­tra­le stil­lin­ger i nog­le af lan­dets vig­tig­ste IT-af­de­lin­ger og haft ind­fly­del­se på ind­køb af IT-ud­styr. De er un­der mi­stan­ke for at ha­ve få­et ga­ver i form af iPho­nes, tab­lets og an­det elek­tro­nisk ud­styr til en va­er­di på mel­lem ca. 4.000 kro­ner og ca. 50.000 kro­ner. Ga­ver­ne har de få­et i for­bin­del­se med hand­ler med IT­fir­ma­et Atea.

BT vil­le ger­ne ha­ve spurgt top­che­fer­ne i de be­rør­te in­sti­tu­tio­ner, om dan­sker­ne fort­sat kan ha­ve til­lid til, at sam­fun­det ik­ke er kor­rupt, men kun cen­ter­chef i Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et Ole Toft har haft lyst til at stil­le op til in­ter­view:

»Jeg kan be­kra­ef­te, at vi har fem me­d­ar­bej­de­re, der er sig­tet i sa­gen. Det er no­get, vi ser me­get al­vor­ligt på, og der­for sam­ar­bej­der vi med an­kla­ge­myn­dig­he­den for at kom­me til bunds i den­ne sag.«

»Vi har nult­o­le­ran­ce over for kor­rup­tion, og vi har kur­ser og pro­ce­du­rer, der skal ta­ge hånd om det. Men det er sva­ert for mig at ud­ta­le mig na­er­me­re om sa­gen, da der er ta­le om fem in­di­vi­du­el­le per­so­na­lesa­ger, og vi end­nu ik­ke ken­der de­tal­jer­ne i det.«

Hos Rigs­ad­vo­ka­ten, DSB og Kø­ben­havns Kom­mu­ne har in­gen øn­sket at la­de sig in­ter­viewe, men det op­ly­ses i pres­se­med­del­el­ser, hvor man­ge an­sat­te det dre­jer sig om. Rigs­po­li­ti­et kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tør An­ders Frand­sen op­ly­ser i en sms, at fem an­sat­te i Rigs­po­li­ti­et er sig­tet for over­tra­e­del­se af straf­fe­lovens §144 om pas­siv bestikkelse.

Kri­mi­nal­forsor­gen øn­sker slet ik­ke at kom­men­te­re sa­gen, og For­sva­rets Ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste har end ik­ke sva­ret på BTs hen­ven­del­se.

Det har hel­ler ik­ke va­e­ret mu­ligt at få en kom­men­tar fra Atea.

Ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind skri­ver i en pres­se­med­del­el­se, at sa­gen har vakt for­bløf­fel­se hos ham:

»I Dan­mark skal vi fort­sat va­e­re et af de mindst kor­rup­te lan­de i ver­den, og ak­tio­nen i dag vi­ser, hvor al­vor­ligt myn­dig­he­der­ne ta­ger det,« si­ger han i pres­se­med­del­sen.

SA­GEN KORT Mi­stan­ken går på, at Atea har be­stuk­ket me­d­ar­bej­de­re i re­gio­nens it-af­de­ling i for­bin­del­se med ind­køb af it-ud­styr fra Atea. Sam­ti­dig er be­løb på om­kring 40 mil­li­o­ner for­s­vun­det. Sa­gen har ko­stet re­gio­nens di­rek­tør Jens An­der­sen job­bet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.