EU gør in­tet g

BT - - NYHEDER -

Han går med ro­li­ge skridt, mens han skub­ber sin vogn for­an sig. På den skrig­gu­le vest sid­der en bad­ge med or­de­ne ’I want to lea­ve the Eu­ro­pe­an Uni­on. Do you?’

be­slut­ter, om Stor­bri­tan­ni­en ef­ter 43 års med­lem­skab af det eu­ro­pa­ei­ske sam­ar­bej­de fort­sat skal sid­de med ved bor­det i Bruxel­les el­ler ej.

Iføl­ge fle­re må­lin­ger er der na­e­sten dødt løb mel­lem mod­stan­der­ne og til­ha­en­ger­ne, som de se­ne­ste uger og må­ne­der har be­kri­get hin­an­den på ord i den po­li­ti­ske kon­flikt, som EU-le­de­re, for­ret­nings­folk og ame­ri­kan­ske po­li­ti­ke­re hå­ber fal­der ud til den kon­ser­va­ti­ve pre­mi­er­mi­ni­ster David Ca­merons og re­sten af EU-til­ha­en­ger­nes for­del. For tra­e­der Stor­bri­tan­ni­en og de 64 mil­li­o­ner ind­byg­ge­re ud af EU, kan det be­ty­de be­gyn­del­sen på en­den af det EU, vi ken­der i dag. AEl­dre er be­kym­re­de Men på ga­den i Nort­hamp­ton gi­ver man ik­ke me­get for dom­me­dags­pro­fe­ti­er­ne, som EU-ven­li­ge po­li­ti­ke­re, sto­re fir­ma­er el­ler or­ga­ni­sa­tio­ner som den in­ter­na­tio­na­le va­luta­fond (IMF, tur­ne­rer med. In­gen tror på, at det bli­ver dy­re­re at va­e­re bri­te, el­ler at pen­sio­ner­ne vil Fa­engs­ler­ne er fyldt op med ru­ma­e­ne­re og al­ba­ne­re. Vi er ik­ke ra­ci­ster, som vi bli­ver stemp­let som, vi er ba­re be­kym­re­de for vo­res land skrum­pe, som re­ge­rin­gen har på­stå­et. Og in­gen sy­nes at ta­en­ke på, hvad an­dre lan­de har ta­enkt sig at gø­re.

Iføl­ge den po­li­ti­ske re­dak­tør på avi­sen Daily Mir­ror, Ja­son Be­at­tie, er om­rå­det, som BT be­sø­ger, en af de re­gio­ner, hvor man­ge fø­ler, at de bli­ver ladt i stik­ken øko­no­misk.

»De fø­ler, at de­res løn­nin­ger bli­ver pres­set, el­ler at de­res job for­svin­der, for­di et stort an­tal EU-ind­van­dre­re (f.eks. po­lak­ker, er kom­met,« for­kla­rer han.

Det kan 66-åri­ge Ea­mon Fitz­pa­tri­ck nik­ke gen­ken­den­de til. Han har solgt frugt på by­ens mar­ked si­den han var 12 år og for­kla­rer, at det ,folk ta­ler om mel­lem bo­der­ne, net­op er ind­van­drin­gen – som han og­så selv er tra­et af.

»Det he­le hand­ler om den ukon­trol­le­re­de ind­van­dring. Al­le over 50 år er be­kym­re­de over ud­vik­lin­gen. Fa­engs­ler­ne er fyldt op med ru­ma­e­ne­re og al­ba­ne­re. Vi er ik­ke ra­ci­ster, som vi bli­ver stemp­let som, vi er ba­re be­kym­re­de for vo­res land,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.