Odt for os

BT - - NYHEDER -

Navn: Ian Gi­b­bins Al­der: 68 Beska­ef­ti­gel­se: Pen­sio­ne­ret tje­ne­ste­mand »De un­ge bli­ver hjer­ne­va­sket og får at vi­de, at EU er fan­ta­stisk. Det er in­dok­tri­ne­ring. Men det er ik­ke al­le un­ge, der er vil­de med EU. Fo­re­stil dig, at du i dit eget land ik­ke kan få job på fa­brik­ken, for­di du ik­ke kan spro­get. Dem har jeg hørt om. Hvis vi hav­de kon­trol over, hvem der kom, så vil­le vi ik­ke ha­ve så man­ge pro­ble­mer. Og in­gen har spurgt, om vi vil­le va­e­re en del af Eu­ro­pas Foren­de Sta­ter « Navn: Al­der: Beska­ef­ti­gel­se: »Vi er en af ver­dens stør­ste øko­no­mi­er, og Eu­ro­pa vil sta­dig hand­le med os. Da jeg be­gynd­te at ar­bej­de i 1960er­ne, hav­de man kun brug for en løn. Nu skal man na­er­mest bru­ge tre for at kla­re sig. Og vi har ik­ke nok at si­ge i EU. Jeg fø­ler ik­ke, at jeg kan be­stem­me, hvem der skal be­stem­me. Og hvor­for skal jeg va­e­re med til at be­ta­le ve­je i Ru­ma­e­ni­en?« Når bri­ter­ne i mor­gen be­slut­ter, om Stor­bri­tan­ni­en skal for­la­de EU el­ler ej, er det kul­mi­na­tio­nen på et må­ned­langt sam­men­stød mel­lem de so­ci­a­le klas­ser, der har gjort det klart, at det bri­ti­ske folk er dybt split­tet. Det forta­el­ler fle­re iagt­ta­ge­re af bri­tisk po­li­tik til BT.

»Vi ser split­tel­se mel­lem stor­by­er, min­dre by­er og ud­kants­om­rå­der. Vi ser split­tel­se mel­lem de, der har vun­det øko­no­misk, og de, der har det sva­ert,« si­ger Ja­son Be­at­tie, po­li­tisk re­dak­tør på avi­sen Daily Mir­ror, til BT.

En You­g­ov-un­der­sø­gel­se har vist, hvor dyb kløf­ten mel­lem EU-til­ha­en­ge­re og -mod­stan­de­re er. Til­ha­en­ger­ne er ty­pisk un­ge un­der 40 år, of­te med en uni­ver­si­tets­ud­dan­nel­se, til­hø­rer de øv­re so­ci­a­le lag og bor i Lon­don, Nor­dir­land el­ler Skot­land. De­res fo­re­truk­ne avis er The Gu­ar­di­an.

På den an­den si­de er der de ael­dre, som ik­ke har en vi­de­re­gå­en­de ud­dan­nel­se, og som bor i re­gio­ner, hvor øst­ar­bej­de­re fra f.eks. Po­len har få­et ar­bej­de. EU-mod­stan­der­ne la­e­ser ty­pisk tabloi­da­vi­ser­ne The Sun, Daily Mail el­ler Express og til­hø­rer de la­ve­ste so­ci­a­le klas­ser.

»Kampag­ner­ne har delt vo­res land, og det kan ha­ve al­vor­li­ge kon­se­kven­ser. Det er by­er mod lan­d­om­rå­der, Lon­don mod re­sten af lan­det, det er Skot­land mod Eng­land. Det er ik­ke godt for vo­res land, og så snart det her er ov­re, er vi nødt til at fin­de en må­de at he­le sår­e­ne på,« si­ger Ja­son Be­at­tie. Hur­tig for­an­dring Gary Gi­b­bon, po­li­tisk re­dak­tør på Chan­nel 4 News, er enig og til­fø­jer: »Man­ge af de ael­dre va­el­ge­re kan hu­ske, hvor­dan det var ik­ke at va­e­re en del af det in­dre mar­ked. For man­ge af dem er der ta­le om nostal­gi. Der er en fø­lel­se af, at lan­det har for­an­dret sig for me­get og for hur­tigt,« si­ger han til BT.

På mod­stan­der­si­den er det isa­er de dår­ligst løn­ne­de og de ael­dre, som har fun­det sam­men, og som nu gri­ber chan­cen for at gø­re op­rør.

»De dår­ligst løn­ne­de fø­ler ik­ke, at eli­ten gør no­get for dem. Sam­ti­dig fø­ler de, at glo­ba­li­se­rin­gen har ska­det de­res løn­nin­ger og mu­lig­he­der, hvil­ket sen­der dem i ar­me­ne på Lea­ve-si­den. Beg­ge grup­per er og­så imod ind­van­dring. De er me­get nervø­se for, at der kom­mer for man­ge til lan­det, og at det vil for­an­dre lan­det. Her fø­ler de så, at de har en mu­lig­hed for at si­ge stop,« si­ger Gary Gi­b­bon, mens Ja­son Be­at­tie slår fast:

»Af­stem­nin­gen har ud­vik­let sig til at bli­ve en plads for fru­stra­tio­ner – lan­dets øko­no­mi, ulig­hed, stag­ne­re­de løn­nin­ger – der fal­der til­ba­ge på re­ge­rin­gen. De (va­el­ger­ne, gav ik­ke ud­tryk for det­te ved se­ne­ste valg, men nu gri­ber de chan­cen.«

Ro­bin Fru­ism 63 Pen­sio­ne­ret la­e­rer

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.