Tid­li­ge­re che­fre­dak­tør injuri­e­dømt

BT - - NYHEDER -

Den nu 73-åri­ge Per Mi­cha­el­sen føl­te sig kra­en­ket af en ar­ti­kel i Po­li­ti­ken fra 2012, hvor det blev an­ty­det, at han un­der den kol­de krig var spion for den øst­ty­ske sik­ker­heds- og ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste Sta­si.

»Da jeg over­brag­te re­sul­ta­tet til min kli­ent, var han glad og let­tet. Han sy­nes, det er en god af­gø­rel­se i en sag, som har pla­get ham i rig­tig man­ge år. Så han var til­freds,« ly­der det fra Per Mi­cha­el­sens ad­vo­kat, Jakob Lund Poulsen. Ad­vo­ka­ten op­ly­ser, at hans kli­ent ik­ke har ta­enkt sig at an­ke sa­gen, selv om er­stat­nin­gen var la­ve­re end de 300.000 kro­ner, han op­rin­de­ligt kra­e­ve­de.

Per Mi­cha­el­sen blev kendt for si­ne bø­ger om dan­ske­re i hem­me­lig tje­ne­ste for Sta­si un­der den kol­de krig, og der­for var det op­sigtsva­ek­ken­de, da Po­li­ti­ken i en ar­ti­kel med over­skrif­ten ’Kendt jour­na­list og Sta­si-ja­e­ger mista­en­kes for at va­e­re stor­spio­nen, al­le le­der ef­ter’ i 2012 rej­ste mi­stan­ke om, at jour­na­li­sten selv skul­le ha­ve va­e­ret spion for sik­ker­hed­s­tje­ne­sten. Et ’svi­ne­held’ i Sta­sis ar­ki­ver Ar­tik­len i Po­li­ti­ken blev skre­vet, ef­ter at kold­krigs­for­ske­ren Tho­mas We­ge­ner Fri­is fra Syd­dansk Uni­ver­si­tet for fi­re år si­den af­slø­re­de en dansk ’stor­spion’, som han ved et ’svi­ne­held’ hav­de fun­det oplys­nin­ger om i Sta­sis fri­giv­ne ar­ki­ver.

»Det, han har gjort, er grimt og har på­vir­ket det dan­ske sam­fund i ne­ga­tiv ret­ning. Det gør dybt ind­tryk på mig,« sag­de Tho­mas We­ge­ner Fri­is den 9. april 2012 til dag­bla­det BT.

Halvan­den må­ned se­ne­re skrev Po­li­ti­ken, at We­ge­ner Fri­is til nog­le kol­le­ger hav­de op­lyst, at den of­fent­ligt kend­te dan­sker til­sy­ne­la­den­de skul­le va­e­re Per Mi­cha­el­sen, som tid­li­ge­re har mod­ta­get en ra­ek­ke jour­na­li­sti­ske ha­e­ders­be­vis­nin­ger for at af­slø­re dan­ske­re, der sam­ar­bej­de­de med Sta­si.

Tho­mas We­ge­ner Fri­is vil­le i Po­li­ti­kens ar­ti­kel, hver­ken be- el­ler af­kra­ef­te op­lys­nin­gen mens Per Mi­cha­el­sen selv af­vi­ste, at han skul­le ha­ve va­e­ret Sta­si-spion. Per Mi­cha­el­sen kla­ge­de til Pres­se­na­ev­net, og i sep­tem­ber 2012 ud­tal­te na­ev­net kri­tik af Po­li­ti­ken med be­grun­del­sen, at den ’al­vor­li­ge be­skyld­ning’ ik­ke var do­ku­men­te­ret – hver­ken i Po­li­ti­kens ar­ti­kel el­ler over for Pres­se­na­ev­net. På linje med Pres­se­na­ev­nets af­gø­rel­se lag­de Kø­ben­havns By­ret i sin af­gø­rel­se va­egt på, at det hvi­le­de på et for spin­kelt grund­lag, da Po­li­ti­ken i 2012 vi­de­re­brag­te Tho­mas We­ge­ner Fri­is’ mi­stan­ke. Tek­nisk set har Po­li­ti­ken ik­ke skre­vet, at Per Mi­cha­el­sen var spion for Sta­si un­der den kol­de krig. Avi­sen har blot op­lyst, at han er den per­son, Tho­mas We­ge­ner Fri­is hav­de fun­det i ar­ki­ver­ne. I by­ret­ten har Per Mi­cha­el­sens ad­vo­kat, Jakob Lund Poulsen, frem­ført ar­gu­men­tet, at hans kli­ent er ble­vet miskre­di­te­ret og stemp­let som spion for den øst­ty­ske sik­ker­heds- og ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste. Bo Li­de­gaard selv vil in­tet si­ge Fra Bo Li­de­gaards ad­vo­kat, Ty­ge Tri­er, har ar­gu­men­tet i Kø­ben­havns By­ret lydt, at Po­li­ti­ken i den om­strid­te ar­ti­kel ik­ke la­ver kob­lin­gen til at kal­de Per Mi­cha­el­sen for spion, men at avi­sen ale­ne vi­de­re­brin­ger, hvem kold­krigs­for­ske­ren fra Syd­dansk Uni­ver­si­tet hav­de i kik­ker­ten, da han faldt over den ’of­fent­ligt kend­te’ dan­sker i Sta­si-ar­ki­ver­ne. Ta­ger dom­men til ef­ter­ret­ning Re­elt er det kun Per Mi­cha­el­sen selv, der med sik­ker­hed ved, om han har va­e­ret spion for sik­ker­heds- og ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­sten. In­gen har end­nu frem­lagt do­ku­men­ta­tion for på­stan­den.

Sto­re de­le af de så­kald­te Sta­si-ar­ki­ver i Ber­lin blev de­stru­e­ret kort før Mu­rens fald, og den del af ar­ki­ver­ne, der om­hand­ler uden­land­ske spio­ner, er så­le­des ufuld­sta­en­di­ge.

Bo Li­de­gaards ad­vo­kat vil ik­ke ud­ta­le sig om dom­men. Han hen­vi­ser i ste­det til Po­li­ti­ken, hvor den tid­li­ge­re che­fre­dak­tør ik­ke en­de­gyl­digt vil forta­el­le, om han vil an­ke dom­men.

»Li­ge nu kan jeg kun si­ge, at jeg ta­ger den (dom­men, til ef­ter­ret­ning,« si­ger Bo Li­de­gaard til avi­sen. I 2012 op­ly­ser kold­krigs­for­ske­ren Tho­mas We­ge­ner Fri­is til Dag­bla­det BT, at han har fun­det oplys­nin­ger om en of­fent­ligt kendt dan­sker i Sta­sis fri­giv­ne ar­ki­ver. Her­ef­ter skri­ver Po­li­ti­ken, at dan­ske­ren i Sta­si-ar­ki­ver­ne er iden­tisk med jour­na­li­sten Per Mi­cha­el­sen, der selv er kendt for at af­slø­re dan­ske­re, der ar­bej­de­de sam­men med den øst­ty­ske sik­ker­heds- og ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste. Po­li­ti­kens på­stand bli­ver kri­ti­se­ret af Pres­se­na­ev­net, som me­ner, at be­skyld­nin­ger­ne frem­sat af Po­li­ti­ken er udo­ku­men­te­re­de. Per Mi­cha­el­sen sta­ev­ner Bo Li­de­gaard for injuri­er og kra­e­ver 300.000 kro­ner i er­stat­ning, li­ge­som han kra­e­ver den tid­li­ge­re che­fre­dak­tør fa­engs­let.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.