Pen­ge­ne bag blog­gen

BT - - NYHEDER -

KATJIIING! Ma­s­cha Vangs blog er mest af alt en slags dag­bog om li­vet som for­ret­nings­kvin­de og mor. Men det kan sag­tens va­e­re en god for­ret­ning at skri­ve om sin hver­dag. Det for­kla­rer Nat­ha­lie C. Lar­sen, der er di­gi­tal chef hos Le­ad Agen­cy og eks­pert i so­ci­a­le me­di­er. Hun pe­ger på, at hvis en blog­ger først har nok fa­ste la­e­se­re, er der man­ge pen­ge at tje­ne på blog­me­di­et.

»Det er sva­ert at tje­ne mil­li­o­ner på at forta­el­le om, hvad man har spist til mor­gen­mad, men når man først får man­ge la­e­se­re, så kan man til­tra­ek­ke an­non­cø­rer. Helt over­ord­net set tje­ner kend­te blog­ge­re pen­ge på at de­le ud af de­res er­fa­rin­ger – og af dem selv. De op­byg­ger så at si­ge de­res eget brand, som de kan ka­pi­ta­li­se­re på,« for­kla­rer hun.

Som blog­ger er der fle­re må­der at tje­ne pen­ge på. En af dem er ved at ha­ve an­non­cer på blog­gen fra fir­ma­er, der har in­ter­es­se i at nå ud til blog­gens la­e­se­re.

En an­den kan va­e­re så­kald­te sponso­re­re­de ind­la­eg, hvor et fir­ma be­ta­ler blog­ge­ren for at om­ta­le et nyt pro­dukt med si­ne eg­ne ord.

Og når man først er ble­vet en stor blog­ger, lig­ger an­dre sam­ar­bej­der li­ge­for.

Ma­s­cha Vang har blandt an­det skre­vet en bog og de­sig­net sin egen bør­ne­tøjs­linje, og der er mu­lig­hed for man­ge an­dre ty­per sam­ar­bej­de, så la­en­ge hun er op­ma­er­k­som på, om det pas­ser til hen­des stil-må­l­grup­pe, for – som Nat­ha­lie C. Lar­sen fast­slår:

»Hen­des tro­va­er­dig­hed er dét, hun tje­ner pen­ge på.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.