Sve­ri­ge no­te­rer 132 bar­ne­bru­de

BT - - NYHEDER -

Bar­ne­bru­de er ik­ke no­get us­a­ed­van­ligt fa­eno­men på den an­den si­de af Øre­sund.

De sven­ske mi­gra­tionsmyn­dig­he­der, Mi­gra­tions­ver­ket, har så­le­des re­gi­stre­ret 132 bar­ne­bru­de i 80 kom­mu­ner. De fle­ste af de helt un­ge pi­ger bor sam­men med de­res voks­ne ae­g­te­fa­el­ler.

Det skri­ver det sven­ske nyheds­bu­reau TT.

Tal­let er iføl­ge den sven­ske om­buds­mand på bør­ne­om­rå­det (BO) ik­ke et ud­tryk for fa­eno­me­nets re­el­le om­fang, og her vur­de­rer man iføl­ge en pres­se­med­del­el­se, at mør­ket­al­let er stort. I en se­pa­rat un­der­sø­gel­se har man tid­li­ge­re re­gi­stre­ret 65 gif­te min­dre­åri­ge pi­ger ale­ne i Mal­mø. Den sven­ske om­buds­mand på bør­ne­om­rå­det kra­e­ver nu en stren­ge­re lov­giv­ning mod bør­ne­a­eg­te­ska­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.