Ja, vo­res sam­fund byg­ger på krist­ne va­er­di­er Nej, vi har re­li­gions­fri­hed i Dan­mark

BT - - DEBAT -

AN­DERS JO­HANS­SON CLAUS HJORTDAL

si­de me­ner vi, at un­der­vis­ning vi skal gø­re kri­sten­doms­un­der­vis­nin­gen i kri­sten­dom skal gø­res ob­liga­to­risk. Det har vi ob­liga­to­risk. Vi har re­li­gions­fri­hed, og vi har en pres­set på med la­en­ge. Kri­sten­dom­men er en vig­tig tra­di­tion for i det dan­ske sam­fund, at vi har fri­sind til del af det dan­ske sam­fund, vo­res kul­tur og vo­res hi­sto­rie. at va­el­ge det, vi vil, og kri­sten­doms­un­der­vis­nin­gen er Vi sy­nes der­for, at det er helt le­gi­timt at si­ge, at un­der­vis­ning kun i kri­sten­dom. Hav­de det der­i­mod det skal al­le vo­res børn selv­føl­ge­lig va­e­ret et fag, der hand­ler ge­ne­relt om

Vi har og og­så un­der­vi­ses i. re­li­gion, hvor kri­sten­dom ind­går, så

hav­de det va­e­ret en an­den sag. Men for­di skal ha­ve godt brin­ge det hed­der kri­sten­doms­un­der­vis­ning, så

re­li­gions­fri­hed og dan­nel­sen i fo­kus i fol­ke­sko­len. Vi går vi ind og kan­ter med bå­de atei­ster og sy­nes, det er vig­tigt, at vo­res børn an­dre re­li­gions­for­mer og si­ger, de skal på­ta­ges

der­for og­så ha­ve la­e­rer no­get om, f.eks. hvor­dan en be­stemt un­der­vis­ning i en sa­er­lig vo­res sam­fund er byg­get op, vo­res mu­lig­he­den for at re­li­gion, og det me­ner vi ik­ke, de skal. kul­tur, hi­sto­rie, de­mo­kra­ti og så

kun­ne si­ge nej tak vi­de­re. Og i he­le den­ne dan­nel­ses­pro­ces atei­ster, der slet ik­ke an­er­ken­der sy­nes vi, at kri­sten­dom­men spil­ler en vir­ke­lig no­gen form for re­li­gion, som der­for ik­ke øn­sker, vig­tig rol­le bå­de i sam­fun­det og for vo­res kul­tur og de­res børn skal på­ta­ges en sa­er­lig re­li­gion. Hvis vi tra­di­tio­ner i dag. Dan­mark er et kri­stent land tra­di­tio­nelt i ste­det la­ver en aen­dring, der si­ger, at man kal­der det set, og det me­ner vi, vi skal hol­de fast i. Det re­li­gions­un­der­vis­ning, hvor der dis­ku­te­res for­skel­li­ge er nog­le af de va­er­di­er og den kul­tur, vi ba­e­rer med for­mer for re­li­gion med ud­gangs­punkt i kri­sten­dom­men, os, og det, sy­nes jeg, er vig­tigt for vo­res iden­ti­tet som så kan man sag­tens la­ve det ob­liga­to­risk. Men na­tion. net­op for­di man si­ger, at det er kri­sten­doms­un­der­vis­ning, så bli­ver vi nødt til at un­der­stre­ge, at vi har og skal ha­ve re­li­gions­fri­hed og der­for og­så ha­ve mu­lig­he­den for at kun­ne si­ge nej tak.

FRA DE KONSERVATIVES VI VIL GE­NE­RELT

at al­le børn får ind­sigt i det sam­fund, vi le­ver i. Det hand­ler bå­de om vo­res kul­tur og hi­sto­rie og der­med og­så un­der­vis­ning i kri­sten­dom. Jeg sy­nes der­for, at det er me­get na­tur­ligt, at det og­så er ob­liga­to­risk, på sam­me må­de som man har an­dre ting, man skal la­e­re om i f.eks. dansk og hi­sto­rie. For hvis man skal kun­ne for­stå det sam­fund, vi er i, er vi nødt til at for­stå, hvor­dan vo­res kul­tur er byg­get op, som net­op er byg­get op om de krist­ne va­er­di­er.

DET ER VIG­TIGT, VI SY­NES IK­KE, DER ER F.EKS.

der er fri­ta­get fra kri­sten­doms­un­der­vis­nin­gen i dag, men det er af man­ge for­skel­li­ge grun­de. Det kan va­e­re atei­ster el­ler folk, der har an­dre tros­ret­nin­ger, og det er der­for ik­ke ba­re mus­li­mer. Der er man­ge mus­li­mer, der del­ta­ger i kri­sten­doms­un­der­vis­nin­gen, for­di de sy­nes, det er spa­en­den­de.

DER ER NOG­LE,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.