Respekt for em­be­det

BT - - DEBAT -

Man skal va­e­re gjort af et sa­er­ligt stof for at gå ind i po­li­tik, ja, men ik­ke det stof, som skud- og stik­sik­re ve­ste er la­vet af. Vi kan va­e­re ue­ni­ge og util­fred­se med de po­li­ti­ke­re, vi har, men vi øn­sker os hel­ler ik­ke po­li­ti­ke­re, der er så fø­lel­ses­ma­es­sigt af­stum­pe­de, at de ik­ke la­der sig på­vir­ke af trus­ler mod dem og de­res na­er­me­ste. Uan­set over­be­vis­ning må det de­mo­kra­ti­ske sam­fund slå ring om­kring al­le po­li­ti­ke­re – de tru­e­de og de tryg­ge, dem, vi ik­ke kan hol­de ud, og dem, vi hol­der med. Hvis man først be­gyn­der at skel­ne, går det galt.

Man skal va­e­re gjort af et sa­er­ligt stof for at gå ind i po­li­tik, ja, men ik­ke det stof, som skud- og stik­sik­re ve­ste er la­vet af

DET ER MÅ­SKE net­op, hvad vi gør på so­ci­a­le me­di­er, skel­ner mel­lem of­re, der har ’godt af det’, og of­re, som vi har sym­pa­ti med. Vi sy­nes, det er okay, at nog­le bli­ver kaldt ’lil­le svin­der’, ’pam­per’ el­ler må­ske end­da ’lu­der’, men så snart man har ac­cep­te­ret øge­nav­net, har man ac­cep­te­ret mob­nin­gen. Og fra mob­ning i ord er der ik­ke langt til mob­ning i hand­ling. Så­dan går det ik­ke al­tid, men vi skal pas­se på gli­de­ba­nen. AL­LE HAR HOLD­NIN­GER til po­li­ti­ske in­di­vi­der, som kan få det til at ris­le koldt ned ad ryg­gen på én el­ler var­me i kin­der­ne. Men det er ik­ke po­li­ti­ke­ren, vi skal ta­ge stil­ling til i den­ne sam­men­ha­eng. Det er ik­ke of­ret, vi skal ta­ge stil­ling til – det er hand­lin­gen. UAN­SET OM DET er en trus­sel, en spyt­k­lat, en knyt­na­e­ve el­ler et skud, så er det langt over stre­gen for, hvad no­gen skal fin­de sig i. De na­evn­te hand­lin­ger gik i øv­rigt i den se­ne­ste uges tid ud over en kon­ser­va­tiv, en DFer, en so­ci­alde­mo­krat og en so­ci­alde­mo­krat. Den po­li­ti­ske vold ram­mer al­le over­be­vis­nin­ger – og må der­med og­så va­e­re af­sendt fra al­le over­be­vis­nin­ger. In­gen af os kan la­e­ne sig til­ba­ge i so­fa­en og kon­klu­de­re, at vi er fuld­sta­en­digt re­ne. Hvil­ket po­li­tisk øge­navn har du selv sidst gri­net af? DET ER I for­vej­en en fuld­kom­men uri­me­lig pris, vi be­der po­li­ti­ke­re be­ta­le for at va­re­ta­ge et of­fent­ligt hverv. Ja, de har en høj løn, flot­te go­der, et spa­en­den­de ar­bejds­liv og selv­føl­ge­lig ind­fly­del­se og magt. Men til gen­ga­eld by­der vi dem så Søs Ma­rie Serup,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.