Frem med ba­de­tø­jet

BT - - NYHEDER -

at der vil lig­ge et høj­tryk øst og nor­døst for lan­det, mens der vil kom­me nog­le lu­ne strøm­nin­ger ind over lan­det fra syd.

Men den dan­ske som­mer kan sja­el­dent bryste sig af ude­luk­ken­de solskins­vejr, og det vil så­le­des hel­ler ik­ke va­e­re til­fa­el­det i år. Og­så gråvej­rs­da­ge For selv om juli må­ned kan en­de med at bli­ve us­a­ed­van­lig varm, så vil den og­så va­e­re pra­e­get af ad­skil­li­ge gråvej­rs­da­ge.

»Der vil og­så kom­me nog­le fron­ter med ve­sten­vind og lidt af­køling, så man når ik­ke at bli­ve over­varm, in­den vi får en dag med lidt by­ger. Den ene vej­r­ty­pe vil ik­ke va­e­re me­re do­mi­ne­ren­de end den an­den. Det vil nok va­e­re så­dan, at vi får tre til fi­re da­ge med lidt gråvejr ef­ter­fulgt af tre til fi­re da­ge med godt vejr.«

Al­li­ge­vel un­der­stre­ger han dog, at vi en­kel­te da­ge vil op­le­ve tem­pe­ra­tu­rer, der kom­mer op at snu­se til de 30 gra­der.

kli­ni­kas­si­stent, Fre­de­riks­havn. »Jeg ta­ger på Pal­me­stran­den i Fre­de­riks­havn. Det er den ene­ste strand med pal­mer i Dan­mark, og det er et rig­tig godt sted bå­de at ba­de og gå tur. Der er bea­ch­vol­ley og man­ge an­dre ak­ti­vi­te­ter, og man kan le­je lig­ge­sto­le. Så be­hø­ver man ik­ke rej­se syd­på.«

stu­de­ren­de, År­hus. »Jeg ta­ger ud og ba­der på ’Den Per­ma­nen­te’ ved Ris­skov. Det er en strand, hvor man­ge un­ge ta­ger hen. Når man er fa­er­dig med at lig­ge på stran­den, ta­ger man på Strand­ba­ren og hø­rer mu­sik og hol­der en fest.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.