Nor­ske bøs­ser må snart gi­ve blod – hvis de alt­så ik­ke har sex

BT - - NYHEDER -

I en na­er frem­tid vil ho­mo­seksu­el­le ma­end i Nor­ge få lov til at do­ne­re blod – men kun hvis de ik­ke har haft sex i mindst et år.

Det op­ly­ser de nor­ske sund­hedsmyn­dig­he­der til den nor­ske pen­dant til DR, NRK.

Nor­ge har truf­fet be­slut­nin­gen ef­ter at ha­ve kig­get på forsk­ning og er­fa­rin­ger fra an­dre lan­de.

»Vi er kom­met frem til, at det er sik­kert, at ma­end, som har seksu­el om­gang med an­dre ma­end, gi­ver blod, hvis der er gå­et mindst 12 må­ne­der, si­den de sidst hav­de sex med en an­den mand,« si­ger di­vi­sions­di­rek­tør Jo­han Tor­ger­sen i Hel­se­di­rek­to­ra­tet til NRK.

Tor Her­vig, tid­li­ge­re le­der af fa­g­rå­det si­ger til NRK, at pa­tien­ter­nes sik­ker­hed er vig­tigst, men

at in­gen skal diskri­mi­ne­res. »Det er så­dan, at der er en re­el øget smit­te­ri­si­ko for ma­end, som har sex med ma­end. Men en cøli­bat­pe­ri­o­de gør det iføl­ge er­fa­rin­ger­ne sik­kert. Ind­til smit­te­si­tu­a­tio­nen bli­ver aen­dret, er det­te det mest for­nuf­ti­ge,« si­ger Her­vig, som og­så er over­la­e­ge.

Han forta­el­ler, at da an­dre lan­de har gjort be­reg­nin­ger, som vi­ser, at en cøli­ba­tre­gel ik­ke vil gi­ve en øget ri­si­ko for pa­tien­ter­ne, blev den nor­ske løs­ning en tryg mid­del­vej.

Iføl­ge blod­do­nor.dk må dan­ske ma­end, der i lø­bet af li­vet ’har haft seksu­el kon­takt med en an­den mand’, ik­ke do­ne­re blod. Fryg­ten for HIV-smit­te er år­sa­gen til reg­len.

Ca­na­da op­ly­ste for ny­lig iføl­ge NRK, at ho­mo­seksu­el­le ik­ke la­en­ge­re skal va­e­re af­hol­den­de i fem år, men i ét år for at kun­ne do­ne­re blod. I 21 an­dre lan­de, her­un­der Sve­ri­ge, ga­el­der lig­nen­de reg­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.