Bruun Ras­mus­sen­top til­talt i skul­p­tur-svin­del

Na­ta­sja Cro­ne og ka­e­re­sten går fra hin­an­den

BT - - NYHEDER -

RI­SI­KE­RER FA­ENGSEL KAERLIGHEDEN BRAST Det kend­te tv-va­ert­spar Na­ta­sja Cro­ne og Las­se Sjørs­lev, som beg­ge ar­bej­der hos TV2, er gå­et hver til sit ef­ter syv år. Det skri­ver Se og Hør, som har få­et det be­kra­ef­tet af beg­ge par­ter. »Det er rig­tigt, at jeg er flyt­tet for et par må­ne­der si­den, og at vi ik­ke er Rodins ’Grub­le­ren’ – én af de mest iko­ni­ske fi­gu­rer i kunst­hi­sto­ri­en, som de tre an­kla­ge­de for­søg­te at sa­el­ge til det en­gel­ske auk­tions­hus Chri­stie’s, vel­vi­den­de at det var en for­falsk­ning. Og som en ek­stra krøl­le på ha­len: Da Chri­stie’s tak­ke­de nej, for­di der var ta­le om en for­falsk­ning, an­lag­de de er­stat­nings­sag mod auk­tions­hu­set for til­ba­ge i 1996 at ha­ve vi­de­re­solgt selv­sam­me skul­p­tur som ae­g­te. Et glas vin på kon­to­ret Iføl­ge Po­li­ti­ken, som har gra­vet i den spek­taku­la­e­re svin­del­sag, var det over et glas vin i Bruun Ras­mus­sens kon­to­rer, at idéen til svin­de­len blev født for tre år si­den.

Skul­p­tu­ren blev op­rin­de­ligt købt i 1996 af man­ge­mil­li­o­na­e­ren Pe­er Lorentzen.

Den var un­der ham­me­ren i det en­gel­ske auk­tions­hus Chri­stie’s, var vur­de­ret som ae­g­te, og oven­na­evn­te Tho­mas Høiland hånd­te­re­de han­de­len på veg­ne af Lorentzen. 265.000 dol­lar ud­lø­ste ham­mer­slag.

Si­den er ’Grub­le­ren’ gå­et i arv et par gan­ge, og i 2012 var den lan­det hos Lorentzens sted­dat­ter, som øn­ske­de at sa­el­ge den. Skul­p­tu­ren blev i ef­ter­å­ret ind­le­ve­ret til Bruun Ras­mus­sen til vur­de­ring. Og det ned­slå­en­de svar var: ua­eg­te.

Til gen­ga­eld fej­l­e­de de tre nu an­kla­ge­des plan ik­ke no­get.

Iføl­ge an­kla­ge­myn­dig­he­den var før­ste skridt at over­ta­le ’Grub­le­rens’ ejer til at sa­el­ge dem den fal­ske skul­p­tur for 200.000 kr. Na­e­ste skridt ka­e­re­ster la­en­ge­re,« forta­el­ler Las­se Sjørs­lev til uge­bla­det.

Na­ta­sja Cro­ne be­kra­ef­ter og­så over for Se og Hør, at de to tv-va­er­ter ik­ke la­en­ge­re dan­ner par. Det var iføl­ge Na­ta­sja Cro­ne en fa­el­les be­slut­ning at bry­de op. Vil­la i Trørød Kaerligheden spi­re­de for syv år si­den, og al­le­re­de i 2010 køb­te par­ret en vil­la i Trørød nord for Kø­ben­havn. var kon­takt til Chri­stie’s, og her var to ting vig­ti­ge: den ene at fo­re­gi­ve, at skul­p­tu­ren var købt di­rek­te af Pe­er Lorentzen – som jo hav­de pa­pir på, at han hav­de købt den ae­g­te va­re – og den an­den at la­de skin­ne igen­nem, at det kon­kur­re­ren­de auk­tions­hus So­t­he­by’s hav­de til­budt tre mio. kr. for skul­p­tu­ren.

Det var den unavn­giv­ne rig­mand, der stod for kon­tak­ten til Chri­stie’s, og det lyk­ke­des ham at kom­me så langt i pro­ces­sen, at han fik en salgs­af­ta­le og pa­pir på, hvor­når auk­tio­nen vil­le fin­de sted. An­slå­et salgs­pris var mel­lem fi­re og seks mio. kr.

In­den ’Grub­le­ren’ kom un­der ham­me­ren, send­te det en­gel­ske auk­tions­hus dog skul­p­tu­ren til vur­de­ring hos Rodin-ko­mitéen i Pa­ris. Og som til­fa­el­det var, da Bruun Ras­mus­sen hav­de gjort det sam­me året for­in­den, var dom­men klar: ua­eg­te. Er­stat­nings­krav som plan B Det gav dog ik­ke de tre an­kla­ge­de ho­ved­brud, for over tid­li­ge­re na­evn­te glas vin i Bruun Ras­mus­sens kon­to­rer – hvor auk­tions­hu­sets be­sty­rel­ses­for­mand Jes­per Bruun Ras­mus­sen iføl­ge to af de an­kla­ge­de li­ge­le­des var til ste­de – hav­de de al­le­re­de en plan B i skuf­fen.

Nu vil­le de iføl­ge an­kla­ge­myn­dig­he­den i ste­det fø­re er­stat­nings­sag mod Chri­stie’s for i 1996 at ha­ve solgt den selv­sam­me skul­p­tur som ae­g­te. Mel­lem fi­re og seks mio. kr. lød er­stat­nings­kra­vet på.

Ik­ke ét ord blev na­evnt om, at skul­p­tu­ren var købt for ba­re Her bo­e­de de sam­men med de­res fi­re sam­men­brag­te børn.

Na­ta­sja Cro­ne blev I 2004 skilt fra si­ne børns far, Ni­co­lai Bach.

Las­se Sjørs­lev har bo­sat sig på Fre­de­riks­berg, mens Na­ta­sja Cro­ne bor i hu­set i Trørød sam­men med si­ne to børn, Samu­el på 17 år og No­ah på 14 år.

Men hun og Las­se Sjørs­lev ar­bej­der beg­ge sta­dig hos TV2. 200.000 kr. kort for­in­den. Ik­ke ét ord om, at de ud­ma­er­ket godt vid­ste, at den var falsk.

Til gen­ga­eld var trus­ler­ne mel­lem linjer­ne ty­de­li­ge nok. Be­tal, el­ler der bli­ver skandale.

Nu er det dem selv, der er om­drej­nings­punkt i en skandale. Og dét på grund af en af den slags tvist, der va­e­re i en god Hol­lywood­film. Ni ton hash Kø­ben­havns Po­li­ti var nem­lig sam­ti­dig midt i ef­ter­forsk­nin­gen af en helt an­den sag, der hand­le­de om smug­ling af ni ton hash og hvid­vask af man­ge narko­mil­li­o­ner. Og den spil­le­de fri­ma­er­ke- og mønt­di­rek­tør Tho­mas Høiland en af ho­ved­rol­ler­ne i.

Det var i for­bin­del­se med af­lyt­ning af hans te­le­fo­ner, at po­li­ti­et faldt over nog­le stum­per sam­ta­ler, der fik dem til at spid­se ører. Og alt­så mun­de­de ud i, at de tre ma­end sid­ste år blev an­holdt og sig­tet. Og tid­li­ge­re i år blev de til­talt for for­søg på groft bed­ra­ge­ri. Tre års fa­engsel for­lan­ger an­kla­ge­myn­dig­he­den. Al­le tre na­eg­ter de sig skyl­di­ge.

Der fal­der dom den 4. juli.

ONS­DAG 22. JU­NI 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.