Gra­e­ken­land får mil­li­ar­der fra EU

BT - - NYHEDER -

Den hårdt tra­eng­te gra­e­ske statskas­se fik i går ud­be­talt 7,5 mia. eu­ro fra EU, som skal sik­re, at lan­det ik­ke igen en­der på kan­ten af en kon­kurs.

Be­lø­bet sva­rer til over 55 mia. kr., og Gra­e­ken­land vil bru­ge 5,6 mia. eu­ro (me­re end 41 mia. kr.) til at af­be­ta­le på lan­dets lån og 1,8 mia. eu­ro (me­re end 13 mia. kr.) på of­fent­li­ge re­stan­cer.

Eu­ro­grup­pens fi­nans­mi­ni­stre gav tors­dag i sid­ste uge grønt lys til at sen­de pen­ge­ne af­sted, og fre­dag mor­gen god­kend­te ESM en­de­ligt ud­be­ta­lin­gen af nye mil­li­ar­der af den lå­ne­ram­me, som blev af­talt sid­ste år.

Eu­ro­lan­de­ne blev i sam­ar­bej­de med Den Eu­ro­pa­ei­ske Cen­tral­bank (ECB) og Den In­ter­na­tio­na­le Va­luta­fond (IMF) sid­ste som­mer eni­ge om den tred­je red­nings­plan for den ga­elds­pla­ge­de gra­e­ske øko­no­mi in­den for fem år.

Den nye støt­te­o­rd­ning lø­ber op i 86 mia. eu­ro (645 mia. kr.) og fast­la­eg­ger en kø­re­plan for re­for­mer og be­spa­rel­ser, som Gra­e­ken­land lø­ben­de skal gen­nem­fø­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.