Slip af med su­re op­stød

BT - - NYHEDER - GRAFIK/Foto: Iris

HELSE Et surt op­stød kan som be­kendt va­e­re dybt ube­ha­ge­ligt, og for nog­le dan­ske­re er det et til­ba­ge­ven­den­de pro­blem. Mindst én gang om ugen op­le­ver 15 pro­cent – om­kring 600.000 – af de voks­ne dan­ske­re et surt op­stød, som vi og­så kal­der hals­brand.

Det vur­de­rer Pe­ter Bytzer, der er over­la­e­ge og kli­nisk pro­fes­sor ved In­sti­tut for Kli­nisk Me­di­cin på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Ma­ve­sy­re er kon­cen­tre­ret salt­sy­re. Man ma­er­ker hals­brand, når der lø­ber ma­ve­sy­re fra ma­ve­sa­ek­ken bag­la­ens op i spi­se­rø­ret, si­ger han.

Dø­jer du med hals­brand, skal du ta­en­ke over, hvad du spi­ser. Cho­ko­la­de, spi­ri­tus og fed mad for­va­er­rer de su­re op­stød, si­ger Ove Schaf­fa­litzky, der er pro­fes­sor og over­la­e­ge ved ga­stro­en­te­ro­lo­gisk af­de­ling på Oden­se Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal.

Selv om fe­de el­ler kry­dre­de må­l­ti­der kan på­vir­ke ma­ve­sy­ren, får man som of­test op­stød, når luk­kemus­k­len mel­lem ma­ve­sa­ek­ken og spi­se­rø­ret ik­ke fun­ge­rer or­dent­ligt.

Det kan va­e­re på grund af fø­de­va­rer, der får luk­kemus­k­len til at slap­pe af.

Når luk­kemus­k­len slap­per af, så er der frit spil mel­lem ma­ve­sa­ek­ken og spi­se­rø­ret. Som re­gel er der et hø­je­re tryk i ma­ven, end der er i bryst­hu­len, hvor spi­se­rø­ret sid­der, så hvis luk­ke­me­ka­nis­men åb­ner sig, og der er luft i ma­ven, så bøv­ser man, og hvis der er sy­re, så får man hals­brand, si­ger Pe­ter Bytzer.

Mad­va­rer, der vir­ker af­slap­pen­de på luk­kemus­k­len, er blandt an­det pe­ber­myn­te, kaf­fe, al­ko­hol, ci­trus­frug­ter og løg. Ond cir­kel For nog­le men­ne­sker lin­drer det at spi­se, når de kan ma­er­ke, at hals­bran­den flam­mer. Men Pe­ter Bytzer Så­dan af­hja­el­per du hals­bran­den: an­be­fa­ler, at man i ste­det ta­ger me­di­cin, man kan få af sin la­e­ge.

Hvis der kom­mer fø­de­va­rer ned i ma­ven, vil den nem­lig dan­ne me­re ma­ve­sy­re, og det er en ond cir­kel, der ska­ber fle­re su­re op­stød. La­eg dig på ven­stre si­de Kan du ik­ke fal­de i søvn på grund af hals­bran­den, kan du la­eg­ge dig på ven­stre si­de i ste­det for høj­re. Der er nem­lig et de­pot i den si­de af ma­ve­sa­ek­ken, og der­for vil sy­ren sam­le sig der i ste­det for at lø­be op i spi­se­rø­ret.

Men det kan va­e­re sva­ert at bli­ve lig­gen­de i sam­me po­si­tion, når man sover. Våg­ner du af hals­brand om nat­ten, kan det hja­el­pe, hvis du aen­drer den po­si­tion, du sover i. Du kan ha­e­ve din seng cir­ka 15 cen­ti­me­ter, så din ma­ve og bryst­kas­se lig­ger skråt. Det er sim­pel tyng­de­kraft, si­ger Pe­ter Bytzer og un­der­stre­ger, at en ek­stra ho­ved­pu­de ik­ke hja­el­per no­get – det skal va­e­re he­le over­krop­pen, der er ele­ve­ret.

Hvert år får 150 dan­ske­re kon­sta­te­ret en ek­stremt sja­el­den kra­eft­form i spi­se­rø­ret, der op­står på grund af hyp­pig hals­brand. Kra­eft­for­men ram­mer som re­gel ma­end i 60- til 70-års-al­de­ren og op­ef­ter, me­ner Pe­ter Bytzer.

Salt­sy­ren i de su­re op­stød la­ver der­u­d­over sår på slim­hin­der­ne i hal­sen, og når de he­ler, kom­mer der ar­va­ev. Det kan i va­er­ste fald med­fø­re forsna­evring af spi­se­rø­ret.

Over­la­e­ger­ne er dog eni­ge om, at du ik­ke skal be­kym­re dig om dit hel­bred, blot for­di du op­le­ver hals­brand.

Langt, langt, langt de fle­ste, der har hals­brand, kom­mer al­drig til at fejle no­get al­vor­ligt, si­ger Ove Schaf­fa­litzky.

Men hvis det ha­em­mer el­ler ge­ne­rer, skal man gå til la­e­gen med det. Man kan bå­de få råd og me­di­cin, der kan af­hja­el­pe det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.