Vild valg­kamp

BT - - TV -

Lo­kal­po­li­ti­ke­ren Cam Bra­dy står til at bli­ve valgt ind i Kon­gres­sen for fjer­de gang i tra­ek. Det skyl­des ik­ke så me­get hans ev­ner som po­li­ti­ker, men na­er­me­re mang­len på mod­kan­di­da­ter. Bra­dy er nem­lig bå­de doven, skrup­pel­løs og se­x­fik­se­ret, og den­ne gang gi­ver det bag­slag. Han ind­ta­ler en fra­ek be­sked på det, han tror, er sin se­kre­ta­ers te­le­fonsva­rer. Men te­le­fonsva­re­ren vi­ser sig at til­hø­re en me­get re­li­gi­øs kri­sten fa­mi­lie, som la­ek­ker be­ske­den til me­di­er­ne. Det ska­ber så me­get ra­va­ge og skandale, at de to ri­ge brød­re Glenn og Wa­de Mo­tch, der ple­jer at bak­ke Bra­dy op øko­no­misk, får kol­de fød­der. I ste­det for den plet­te­de Cam Bra­dy fin­der de den ra­re, men små­dum­me turist­gu­i­de Mar­ty Hug­gins, og brin­ger ham i spil som Bra­dys mod­kan­di­dat. Den gar­ve­de Cam Bra­dy er fra star­ten bag ud på po­int i valg­kam­pen, men hans over­le­vel­ses­ev­ner er sto­re, og han sky­er ab­so­lut in­gen mid­ler for at gen­vin­de plad­sen. Med hja­elp fra sin kampag­ne-ma­na­ger Med­vir­ken­de: In­struk­tion:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.