En ae­r­ger­lig red­nings­vest

BT - - EM I FRANKRIG 2016 -

JEG ER VILD med det span­ske lands­hold. Hvor­dan kan man na­e­sten va­e­re an­det med den ab­sur­de ma­eng­de ta­lent og fod­bol­din­tel­li­gens, der er sam­let på hol­det.

Og­så det kro­a­ti­ske hold har en plads un­der trøj­en hos mig. Og den plads blev ik­ke min­dre i af­tes.

Da jeg for før­ste gang skim­me­de grup­pe­spil­lets kamp­pro­gram til­ba­ge i de­cem­ber, var de to holds ind­byr­des op­gør der­for med det sam­me ét, jeg sat­te en men­tal rød ring om­kring. De to hold i en grup­pe­fi­na­le, ta­enk­te jeg. Det kan na­e­sten kun bli­ve et brag. BLEV DET SÅ og­så det? Ja, jeg føl­te mig frem­ra­gen­de un­der­holdt på det fan­ta­sti­ske sta­dion i Bor­deaux. For det før­ste fik vi en over­ra­sken­de sej­r­her­re og grup­pe­vin­der med den kro­a­ti­ske sejr på 2-1. Men vi fik og­så mas­ser af chan­cer, et bra­endt straf­fes­park, flot spil og to hold, som var me­re ja­evn­byr­di­ge, end jeg umid­del­bart hav­de reg­net med, da jeg fik stuk­ket de to holdop­stil­lin­ger i hån­den lidt i ot­te i af­tes.

Net­op her har jeg en an­ke. Det kan ly­de som en hul en af slagsen, når vi nu bå­de fik en over­ra­sken­de vin­der og en af EMs hidtil bed­ste kam­pe ser­ve­ret på et sølv­fad. An­ken går da hel­ler ik­ke ud til hver­ken Spa­ni­en el­ler Kro­a­tien. Tva­er­ti­mod skal isa­er sidst­na­evn­te ha­ve ros for en fan­ta­stisk ånd og Et EM, hvor hold kan tå­le at ta­be og der­for spa­rer spil­le­re uden at ha­ve vist su­ve­ra­e­ni­tet i de to før­ste kam­pe, er ae­r­ger­ligt for tur­ne­rin­gen en til­sva­ren­de bred trup.

Det er nem­lig kun de fa­er­re­ste, der kan slå de span­ske eu­ro­pa­me­stre med et halvt hold af re­ser­ver. Og det var, hvad kro­a­ter­ne pra­este­re­de. Fem spil­le­re fra sid­ste uges star­top­stil­ling mod Tjek­ki­et var af den ene el­ler an­den år­sag sendt på ba­en­ken. Fle­re af dem af frygt for en ka­ran­ta­e­nedag i ot­ten­de­dels­fi­na­ler­ne.

Med tan­ke på, at Kro­a­tien i te­o­ri­en kun­ne va­e­re rut­sjet ned på grup­pens tred­je­plads med et ne­der­lag til spa­ni­er­ne og en sejr til Tjek­ki­et i grup­pens an­den kamp, var det blot det se­ne­ste af en lang ra­ek­ke be­vi­ser på, at der er no­get galt med tur­ne­rings­for­men ved det­te EM. DÉT FAK­TUM, AT 16 ud af 24 hold går vi­de­re til ot­ten­de­dels­fi­na­ler­ne skal sim­pelt­hen ha­ve en del af skyl­den for, at det­te EM ind­til vi­de­re har haft en un­der­hold­nings­va­er­di som en lør­dag af­ten for­an tv’et på DR1. Der er – og har va­e­ret – for lidt på spil, for­di tred­je­plad­sen i man­ge til­fa­el­de har va­e­ret den red­nings­vest, der har gjort det mu­ligt ba­re at fly­de på over­fla­den i ste­det for at svøm­me for li­vet.

Et EM, hvor hold kan tå­le at ta­be og der­for spa­rer spil­le­re uden at ha­ve vist su­ve­ra­e­ni­tet i de to før­ste kam­pe, er ae­r­ger­ligt for tur­ne­rin­gen. Vi så det og­så med Eng­land man­dag af­ten, li­ge­som vi så et nor­dirsk hold, der må­ske kun­ne tå­le at ta­be til ty­sker­ne – så la­en­ge det ik­ke var for stort et ne­der­lag.

Den slags ka­ster en skyg­ge over EM. Hav­de kro­a­ter­ne ik­ke pra­este­ret, som de gjor­de i af­tes, hav­de den skyg­ge va­e­ret la­en­ge­re. Men det er kro­a­ter­nes skyld – ik­ke UEFAs.

EU­RO 2016, GRUP­PE D

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.