Uhel­di­ge num­mer 13

BT - - EM I FRANKRIG 2016 -

MÅLKRISE Man kun­ne na­e­sten se det i hans øj­ne. Il­den. Vilj­en til at of­re det me­ste for at sco­re for sit land. Men alt­mu­lig­man­den Tho­mas Mül­ler fra Bay­ern Mün­chen kun­ne ba­re ik­ke få den lil­le run­de over stre­gen mod et hårdt ka­em­pen­de Nor­dir­land-mand­skab.

Tho­mas Mül­ler hav­de til gårs­da­gens kamp få­et en ny, men vel­kendt le­ge­kam­me­rat i den ty­ske of­fen­siv i form af tårn­hø­je Ma­rio Go­mez. De to ken­der hin­an­den fra de­res fa­el­les tid i Bay­ern samt fle­re kam­pe for ’Die Manns­chaft’, og part­ner­ska­bet så fra start ud til at fun­ge­re.

Bol­de­ne blev spil­let op på Go­mez, der klogt lag­de den af og skab­te chan­cer for sig selv og si­ne hold­kam­me­ra­ter, alt imens Mül­ler fes rundt og gjor­de de nor­dir­ske spil­le­re rundt­os­se­de.

Og chan­cer­ne strøm­me­de ef­ter­hån­den og­så ind til ty­sker­ne og isa­er dy­na­mo­en Tho­mas Mül­ler. Han blev spil­let igen­nem til frie chan­cer for­an mål, fik ser­ve­ret ho­ved­støds­chan­cer på et sølv­fad og kon­stant var­tet op af si­ne med­spil­le­re. Men ak og ve for ty­ske­ren, der i to VM-slut­run­der har sco­ret i alt 10 mål - bol­den vil­le ba­re ik­ke ind.

Men når Mül­ler har mi­stet sin må­l­na­e­se, tra­e­der an­dre til. I af­tes blev det den nye mand i star­top­stil­lin­gen, Ma­rio Go­mez, der blev hel­ten. Go­mez modt­og i det 30. mi­nut bol­den for­an fel­tet og lag­de den med det sam­me af til Tho­mas Mü­ler, der skar ind i det nor­dir­ske felt. Mül­ler blev hårdt pres­set og lag­de der­for bol­den til­ba­ge til Go­mez, der klap­pe­de til den og send­te de ty­ske fans i ekst­a­se.

Jo­a­chim Löws mand­skab hav­de på det tids­punkt haft ka­em­pe over­tag i spil­let, haft na­e­sten 70 pro­cent af bold­be­sid­del­sen og skabt chan­ce på chan­ce.

Kam­pen fort­sat­te med tysk pres bå­de før og ef­ter pau­sen vi­de­re og en Tho­mas Mül­ler, der storme­de rundt i jag­ten på sit før­ste EM­mål. I alt seks for­søg blev det til fra Bay­ern-man­den, uden det før­te til scor­in­ger.

Tys­kland fik dog luk­ket af i egen en­de og vandt kam­pen 1-0. Fa­vo­rit­ter­ne en­der der­med som num­mer ét i grup­pe C med syv po­int.

En sta­dig ivrig Tho­mas Mül­ler lag­de iføl­ge eu­rosport.de ef­ter kam­pen ik­ke låg på ae­r­g­rel­sen over ik­ke at ha­ve sco­ret.

“Det er ik­ke ba­re uheld, det hand­ler og­så om mang­len­de ev­ner. Men det var be­stemt en en­ga­ge­ret pra­e­sta­tion. Jeg kom til fle­re chan­cer, end Nor­dir­land har haft i de­res sid­ste ot­te kam­pe.« POLSK KYNISME

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.