In­gen­ma

BT - - EM I FRANKRIG 2016 -

BT I BOR­DEAUX ble­vet ud­pe­get og ud­skre­get som tur­ne­rin­gens sto­re out­si­der. Ik­ke ba­re til at nå langt. Nej, til rent fak­tisk at gå he­le vej­en og vin­de. Bel­gi­en har ba­det sig gen­nem en sta­erk kva­li­fi­ka­tions­grup­pe, lig­ger i top­pen af ver­dens­rang­li­sten og har et hold, der er spa­ek­ket med un­ge stjer­ne­spil­le­re fra nog­le af Eu­ro­pas stør­ste klub­ber. Det har op til VM få­et en ti­de­vands­bøl­ge af hy­pe til at skyl­le ind over det me­ste af dén fod­bold­ver­den, der al­tid er på ud­kig ef­ter nye hel­te.

Hel­te­kva­det i Bra­si­li­en blev dog et spag­fa­er­digt et. Bel­gi­er­ne vandt gan­ske vist fi­re kam­pe i tra­ek in­den en­de­sta­tio­nen. Men der var ta­le om smal­le, uim­po­ne­ren­de sej­re over und­se­e­li­ge fod­bold­na­tio­ner som Al­ge­ri­et, Syd­korea og Rusland i grup­pe­spil­let – og en bil­let til kvart­fi­na­ler­ne via 120 mi­nut­ters hård kamp mod USA. Da bel­gi­er­ne sam­ti­dig ik­ke im­po­ne­re­de mod Lio­nel Mes­sis Ar­gen­ti­na i det af­slut­ten­de ne­der­lag på 0-1, blev ma­ve­pla­ske­ren en re­a­li­tet. Bel­gi­ens ud­spring fra VM-vip­pen blev hver­ken en bom­be el­ler en per­fekt spiral. Det he­le end­te et sted midt imel­lem. Hu­mo­ri­sti­ske Ha­zard Knap to år se­ne­re sid­der først Chel­sea-stjer­nen Eden Ha­zard og si­den land­stra­e­ner Marc Wil­mots bag et po­die i ud­kan­ten af den fran­ske by Bor­deaux. Her – på den lo­ka­le klub Giron­dins’ an­la­eg – har ’De rø­de dja­ev­le’ stuk­ket tre­for­ken i jor­den un­der EM.

De to hol­der så­kaldt ’mixed zo­ne’, men der er i re­a­li­te­ten ta­le om små, in­di­vi­du­el­le pres­se­kon­fe­ren­cer. In­den de to kom­mer på, har Tot­ten­hams Mousa Dem­bélé og­så sid­det bag mi­kro­fo­nen. Dem­bélé ta­ler og ta­ger imod spørgs­mål på flam­sk. Ha­zard gør det på fransk, mens Wil­mots skif­ter fra det ene sprog til det an­det. Den slags er og­så en del af det bel­gi­ske lands­hold.

At­mos­fa­e­ren om­kring Eden Ha­zard er po­si­tiv. Ver­dens­stjer­nen, der ik­ke le­ve­de op til pra­e­di­ka­tet i den for­løb­ne Pre­mi­er Le­ague-sa­e­son, er en hu­mo­ri­stisk og char­me­ren­de fyr, der får bå­de smilet og gri­net frem hos de fle­ste i det hvi­de pres­se­telt. An­der­le­des an­s­pa­endt er det, da land­stra­e­ner Wil­mots sa­et­ter sig bag de to rø­de mi­kro­fo­ner med hver sin gu­le tre­fork på. Wil­mots er un­der pres fra den bel­gi­ske pres­se, og det er til at ma­er­ke. Pa­pir og ver­dens­rang­li­ste Det er han, for­di hans hold igen er me­re le­ver­postej end foie gras. Frem mod EM har isa­er det fran­ske lands­hold over­ta­get po­si­tio­nen som det nye, un­ge og ap­pel­le­ren­de fa­vo­rit­mand­skab, mens an­dre na­tio­ner som Østrig og Po­len har ta­get rol­len som den hy­pe­de un­der­hund, der kan nå langt. Na­ep­pe he­le vej­en – men langt.

Imens er Bel­gi­en ble­vet det me­re etab­le­re­de hold. Nav­ne­ne på hol­det kil­der fort­sat al­le de rig­ti­ge ste­der hos en fod­bold­fa­na­ti­ker, men nyhe­dens in­ter­es­se er for­s­vun­det, li­ge­som hy­pen har lagt sig. Nu er Bel­gi­en ’ba­re’ et af ver­dens bed­ste lands­hold. I hvert fald på pa­pi­ret og ver­dens­rang­li­sten.

For vir­ke­lig­he­den har un­der EM vist sig an­der­le­des. Se­ne­st bel­gi­er­ne var på ba­nen, blev Ir­land gan­ske vist be­sej­ret på over­be­vi­sen­de manér. Men Ha­zard og co. åb­ne­de tur­ne­rin­gen med et pi­ne­fuldt ne­der­lag til Ita­li­en. Det har va­e­ret et skridt til­ba­ge – og ét frem. In­den af­te­nens sid­ste grup­pe­kamp mod Zla­tan Ibra­him­ovic’ Sve­ri­ge, står Bel­gi­en der­for igen i et in­gen­mandsland mel­lem godt og skidt. Pra­e­cis som for to år si­den i Bra­si­lia.

»Der er al­tid pres på os, og vi kan al­tid gø­re det bed­re,« si­ger Eden Ha­zard, da BT spør­ger, om bel­gi­er­ne fort­sat mang­ler at be­vi­se for om­ver­de­nen, at der er va­egt bag de sto­re nav­ne. Hold­mø­de uden tra­e­ne­ren Men er Bel­gi­en vir­ke­lig ’the re­al de­al’? El­ler er det et lands­hold byg­get på nav­ne og varm luft? Bel­gi­er­ne selv la­der og­så til at va­e­re i tvivl. In­den EM var VM-ne­der­la­get til Ar­gen­ti­na den ene­ste ned­t­ur, hol­det

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.