Ndslan­det

BT - - EM I FRANKRIG 2016 -

for al­vor hav­de haft, men det er ik­ke nød­ven­dig­vis en god ting.

Ro­bust­he­den er så­le­des sva­er at få øje på hos ’De rø­de dja­ev­le’, som der­for så sig nødsa­get til at af­hol­de et hold­mø­de uden land­stra­e­ner Marc Wil­mots ef­ter ne­der­la­get til Ita­li­en.

Man­den bag mø­det var den 37-åri­ge tred­je­må­l­mand, Je­anFran­cois Gil­let, der er en sam­len­de fi­gur på et lands­hold split­tet mel­lem flam­sk- og fransk­ta­len­de. Marc Wil­mots var over­ra­sket over mø­det.

»Spil­ler­ne af­holdt mø­det for at gø­re sig selv og hin­an­den op­ma­er­k­som­me på, at de er her for at le­ve­re en god tur­ne­ring. Og for at gi­ve håndslag på, at de vil stå sam­men. Det var først bag­ef­ter, at jeg hør­te om mø­det, men jeg er glad for, de af­holdt det. Det var før­ste gang, hol­det for al­vor blev slå­et, så det var en helt ny si­tu­a­tion for dem. Sam­ti­dig har vi et ungt hold med en gen­nem­snitsal­der på ba­re 24 el­ler 25 år. Mø­det var en god ting, og hav­de jeg selv va­e­ret blandt kap­ta­j­ner­ne i trup­pen, vil­le jeg ha­ve fo­re­slå­et det sam­me,« forta­el­ler land­stra­e­ner Marc Wil­mots om mø­det, der fandt sted op til sid­ste uges sejr over Ir­land.

På pa­pi­ret hjalp det. Men i den bel­gi­ske pres­se stil­les der sta­dig spørgs­måls­tegn ved hol­det og isa­er Marc Wil­mots, der an­kla­ges for ik­ke at va­e­re i stand til at kla­e­de si­ne spil­le­re or­dent­ligt på rent tak­tisk. Iføl­ge Wil­mots’ hår­de­ste kri­ti­ke­re sen­der han spil­ler­ne på ba­nen uden et or­dent­ligt op­la­eg, og det er der­for op til isa­er Eden Ha­zard og Man­che­ster Ci­tys Ke­vin de Bruy­ne at im­pro­vi­se­re. Zla­tan står i vej­en Det er da og­så de to Pre­mi­er Le­agu­e­stjer­ner, der skal glim­te, hvis Bel­gi­en skal for­bi Sve­ri­ge og si­den nå langt ved det­te EM. De to play­ma­ke­re vi­ste lidt af klas­sen mod Ir­land, men der skal me­re til. Og­så hos en selv­til­lids­fuld Ha­zard, som i fra­va­e­ret af Man­che­ster Ci­tys Vin­cent Kom­pa­ny er ble­vet Marc Wil­mots’ nye an­fø­rer.

»Jeg ken­der mi­ne kva­li­te­ter, og jeg prø­ver al­tid at vi­se dem i hver ene­ste kamp,« un­der­stre­ger Ha­zard.

»Selv om vi tab­te mod Ita­li­en, var jeg til­freds med min egen ind­sats, og og­så mod Ir­land var der go­de pe­ri­o­der. Så ind­til nu er jeg til­freds,« fort­sa­et­ter den 25-åri­ge Chel­sea-mand.

Det aen­drer dog ik­ke på, at bå­de Ha­zard og re­sten af det bel­gi­ske hold fort­sat mang­ler for al­vor at vi­se re­sten af Eu­ro­pa, at Bel­gi­en ud over øl, vaf­ler og teg­ne­se­ri­er i ver­dens­klas­se, har et lands­hold af sam­me ka­li­ber.

Dét kan ske mod Sve­ri­ge i af­ten i Ni­ce. Der er blot ét pro­blem. Mod­sat bel­gi­er­ne står en mand med me­re at be­vi­se end no­gen an­dre. Vin­der Ha­zard og co., har Zla­tan Ibra­him­ovic spil­let sin sid­ste land­skamp no­gen­sin­de. Og dét er end­da oven på en slut­run­de, hvor og­så han hidtil har skuf­fet.

Op­gø­ret i Syd­frank­rig er der­for en kamp mel­lem et helt hold af stjer­ner, der skal be­vi­se, at Bel­gi­en er me­re end en pa­ren­tes – og et af EMs al­ler­stør­ste nav­ne med alt at spil­le for.

»Hans EM har må­ske ik­ke va­e­ret så godt ind­til nu. Men vi skal pas­se på. De stør­ste spil­le­re våg­ner al­tid en dag,« si­ger Marc Wil­mots om Ibra­him­ovic fra tel­tet i Bor­deaux.

Må­ske ga­el­der det og­så for hans eg­ne. En ae­ra er for­bi ef­ter den­ne EM­slut­run­de, når Sve­ri­ges stør­ste fod­bold­spil­ler gen­nem ti­den, Zla­tan Ibra­him­ovic, kvit­ter lands­hol­det. Den 34-åri­ge sel­vud­na­evn­te kon­ge af fod­bold, Zla­tan Ibra­him­ovic, an­non­ce­re­de på et pres­se­mø­de i går, at hans lands­holdskar­ri­e­re får en en­de, når Sve­ri­ge slut­ter sin EM­tur­ne­ring. »Den sid­ste kamp for Sve­ri­ge i EM, bli­ver min sid­ste land­skamp. Jeg hå­ber ik­ke, det bli­ver i mor­gen (i dag, red.). Jeg er me­get stolt over at ha­ve va­e­ret kap­ta­jn for Sve­ri­ge,« sag­de Zla­tan Ibra­him­ovic på pres­se­mø­det. Han har al­le­re­de få­et le­gen­de­sta­tus i hjem­lan­det for sit emi­nen­te fod­bold­spil og skar­pe be­ma­er­k­nin­ger, alt sam­men in­den han over­ho­ve­det har lagt støv­ler­ne på hyl­den. Nyhe­den bli­ver be­gra­edt i det sven­ske fod­bold­for­bund, hvor ge­ne­ral­se­kre­ta­er, Håkan Sjö­strand, forta­el­ler til sven­ske Expres­sen, at det er en unik fod­bold­per­son­lig­hed, som det sven­ske lands­hold si­ger far­vel til. Fort­sa­et­ter på klub­plan »Hans be­tyd­ning har va­e­ret enorm for svensk fod­bold, bå­de på og uden for ba­nen. Det kra­e­ver så ut­ro­ligt me­get at sam­men­fat­te beg­ge ting. Vi hå­ber, at det bed­ste ka­pi­tel mang­ler end­nu.«

Et kar­ri­e­re­stop lig­ger dog fort­sat et styk­ke ude i frem­ti­den. Zla­tan Ibra­him­ovic har tid­li­ge­re for­talt, at han al­le­re­de har frem­ti­den på plads, hvad ga­el­der klub­fod­bold. De fle­ste i bran­chen for­ven­ter, at han en­der med en gen­for­e­ning med José Mourin­ho i Man­che­ster Uni­ted. Ibra­him­ovic spil­le­de un­der Mourin­hos le­del­se i In­ter i 2008 og 2009.

Det dan­ske OL-lands­hold kan og­så ån­de let­tet op, da Ibra­him­ovic i fle­re om­gan­ge har yt­ret, at han vil­le med til OL i Rio, hvor Dan­mark og Sve­ri­ge kan ren­de ind i hin­an­den i en even­tu­el se­mi­fi­na­le el­ler fi­na­le. Sven­ske­ren af­vi­ste i dag, at han kom­mer til OL.

Zla­tan har in­den kam­pen mod Bel­gi­en spil­let 115 land­skam­pe i gult og blåt og sco­ret 62 land­skamps­mål. Han har spil­let i Malmö FF, Ajax Am­ster­dam, Ju­ven­tus, In­ter, Bar­ce­lo­na, AC Milan og Pa­ris SaintGer­main. ZLATANS CITATER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.