Mør­køv til Tour de Fran­ce

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

UDTAGET Den dan­ske cy­kel­ryt­ter Mi­cha­el Mør­køv skal for tred­je gang i kar­ri­e­ren del­ta­ge i ver­dens stør­ste eta­pe­løb, Tour de Fran­ce. Mør­køvs hold, Ka­tusha, har of­fi­ci­elt udtaget dan­ske­ren, der bli­ver løjt­nant for den nor­ske sprin­ter Ale­xan­der Kri­stoff.

Mi­cha­el Mør­køv var og­så med i det fran­ske pre­sti­ge­løb i 2012 og 2014, mens han re­pra­e­sen­te­re­de det da­va­e­ren­de Tin­koff-Saxo-hold.

Før den­ne sa­e­son skif­te­de han til Ka­tusha, hvor han fik en fast tjans som Kri­stof­fs vig­tig­ste hja­el­per og tra­ek­dyr i spur­ter­ne.

»Det at kom­me ud og få ny luft og må­ske ba­re en lidt an­den til­gang til for­skel­li­ge ting er spa­en­den­de, og så har jeg fra start få­et en helt cen­tral rol­le, og det er fedt at va­e­re en del af,« har Mi­cha­el Mør­køv for­kla­ret om sit skif­te til Ka­tusha. En af fle­re dan­ske­re Mør­køv bli­ver en af fle­re dan­ske­re i Tour de Fran­ce.

Chris An­ker Sø­ren­sen er of­fi­ci­elt udtaget hos Fortu­neo-Vi­tal, og Asta­na-sport­s­di­rek­tø­ren Gi­u­sep­pe Mar­ti­nel­li for­tal­te un­der Giro d’Ita­lia, at hol­dets dan­sker, Jakob Fuglsang, skal kø­re Tour de Fran­ce. Asta­na har dog ik­ke of­fi­ci­elt udtaget sit Tour­hold end­nu.

Det for­ven­tes og­så, at Chri­stop­her Juul-Jen­sen får Tour­de­but for sit nye hold, Ori­caGre­e­ned­ge.

Des­u­den er bå­de Mi­cha­el Val­gren og Jes­per Hansen in­de i bil­le­det til en plads på Tin­koff-hol­det, mens Mat­ti Bres­chel i te­o­ri­en og­så kan kom­me i spil for Can­non­da­le, selv om den dob­bel­te VM­me­dal­je­vin­der har haft et skidt for­år.

Tour de Fran­ce be­gyn­der 2. juli i Mont-Saint-Mi­chel i Nor­man­di­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.