’’ ’’

BT - - NYHEDER -

frem til 3. ju­ni ik­ke hav­de va­e­ret ha­en­del­ser, som hav­de med­ført pa­tientska­der, men i går valg­te re­gio­nen så at ud­sen­de et op­da­te­ret svar, hvor der fi­gu­re­rer to sa­ger om pa­tientska­der, som har fun­det sted mel­lem 3. og 21. ju­ni.

BT har for­søgt at få op­lyst, hvad der pra­e­cist er sket, men Re­gion Ho­vedsta­den af­vi­ser at op­ly­se de na­er­me­re om­sta­en­dig­he­der med hen­vis­ning til reg­len om tavs­heds­pligt i sund­heds­lo­ven. Ho­spi­ta­let har va­e­ret i kon­takt med de på­ga­el­den­de pa­tien­ter, som er ble­vet ori­en­te­ret om de­res ret­tig­he­der. Hå­ber ik­ke, der kom­mer ’lig på bor­det’, før der sker no­get Jeg vil nø­dig foru­ro­li­ge pa­tien­ter­ne, men jeg er ban­ge for, at der på et tids­punkt sker en ulyk­ke. Jeg er sta­er­kt be­kym­ret for sik­ker­he­den

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.