For tred­je gang

BT - - NYHEDER -

be­ska­ef­ti­ge sig med børn, hver­ken er­hvervs­ma­es­sigt el­ler i fri­ti­den. In­gen af de­le­ne kun­ne han dog over­hol­de, og i 2014 blev han end­nu en gang dømt ved Ret­ten i Oden­se for blu­fa­er­dig­heds­kra­en­kel­se over for en alen­lang ra­ek­ke min­dre­åri­ge og og­så ik­ke-min­dre­åri­ge pi­ger, som han al­le fo­to­gra­fe­re­de un­der på­skud af, at det var til mo­de­bla­de el­ler ma­ga­si­ner. Men i vir­ke­lig­he­den var det kun til hans egen for­nø­jel­se, li­ge­som han og­så fo­to­gra­fe­re­de de man­ge pi­ger med hen­blik på ud­bre­del­se af bil­le­der­ne, hvor pi­ger­ne i man­ge til­fa­el­de var en­ten af­kla­ed­te el­ler del­vis af­kla­ed­te på hans op­for­dring el­ler un­der pres fra ham.

Dom­men, som blev af­sagt i 2014, var på fem må­ne­ders ube­tin­get fa­engsel. Da Sø­ren Pe­ter­sen blev an­holdt i au­gust i fjor ef­ter ot­te må­ne­ders se­x­mis­brug af den min­dre­åri­ge pi­ge M i den ak­tu­el­le sag, var han sta­dig in­de i prø­ve­ti­den fra den tid­li­ge­re dom og har så­le­des med den nye, seks år lan­ge fa­engsels­straf få­et med­reg­net en re­st­straf på et halv års af­so­ning fra tid­li­ge­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.