24-årig slut­te­de sig til IS

BT - - NYHEDER -

DOM En 24-årig mand delt­og ak­tivt i krigs- og vå­ben­tra­e­ning hos Is­la­misk Stat i Sy­ri­en til­ba­ge i som­me­ren 2013, vur­de­re­de Ret­ten i Glo­strup ons­dag. På bag­grund af den vur­de­ring har ret­ten kendt man­den skyl­dig i over­tra­e­del­se af straf­fe­lovens be­stem­mel­se om at la­de sig hver­ve af en ter­r­or­or­ga­ni­sa­tion.

Man­den har un­der sa­gen in­drøm­met, at han var i Sy­ri­en hos Is­la­misk Stat. Men hans rol­le var kun at ar­bej­de som kok og ba­ger.

Tre dom­me­re og seks na­ev­nin­ger har vur­de­ret sa­gen. Kun en en­kelt na­ev­ning tror på, at den 24-åri­ge ik­ke har del­ta­get i vå­benog krigstra­e­ning.

Men den­ne na­ev­ning me­ner al­li­ge­vel, at den 24-åri­ge har til­slut­tet sig Is­la­misk Stat for at del­ta­ge i ter­r­orak­ti­vi­te­ter.

Den 24-åri­ge er des­u­den kendt skyl­dig i at vil­le støt­te Is­la­misk Stat med 20.000 kro­ner.

Han er og­så skyl­dig i at hyl­de Omar el-Hus­se­in på Fa­ce­book. El-Hus­se­in var den mand, der i fe­bru­ar 2014 an­greb kul­tur­hu­set Kr­udt­tøn­den og sy­na­go­gen i Krystal­ga­de i Kø­ben­havn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.