L til EU

BT - - NYHEDER -

tid­li­ge­re i den­ne uge mød­te i by­en Nort­hamp­ton i den EU-kri­ti­ske re­gion East Mid­lands, har få­et nok af øst­eu­ro­pa­e­e­re, der kom­mer og ’ta­ger, job’ fra lo­ka­le og ’pres­ser løn­nin­ger­ne’, ser Har­ry Samu­els ind­van­drin­gen som en bonus, for­di øst­ar­bej­der­ne ’bi­dra­ger til vel­fa­erds­sta­ten’.

»Jeg for­står godt, hvis nog­le er be­kym­re­de over, at ting for­an­drer sig, men sva­ret er ik­ke at mel­de sig ud af EU,« si­ger han.

Vi spør­ger, om det ik­ke er nemt at ha­ve åb­ne ar­me, når man selv - som han - har sit på det tør­re. For, an­er­ken­der han selv, det er ik­ke øst­eu­ro­pa­e­e­re, som ån­der ham i nak­ken. Og når han har af­slut­tet si­ne klas­si­ske stu­di­er, er det nok hel­ler ik­ke en po­lak, HANNAH CRONIN Al­der: 20 år Stu­de­rer: Ju­ra »Vi bør bli­ve, for­di det er bedst for vo­res øko­no­mi, men jeg er me­get nervøs. Jeg sy­nes, at det er en ka­em­pe chan­ce at ta­ge, hvis vi for­la­der EU. Det er en myte, at ind­van­drin­gen er ska­de­lig. De bi­dra­ger til vo­res øko­no­mi. Vi hø­rer til i EU, og jeg bli­ver ked af det, hvis vi ry­ger ud.« HOLLY HATHRELL Al­der: 23 år Stu­de­rer: Bi­o­lo­gi »Det er moralsk an­stø­de­ligt at an­ty­de, at ot­te mil­li­o­ner tyr­ke­re er på vej til Stor­bri­ta­ni­en, som lea­ve-si­den har gjort. Men folk tror på det, og der­for står jeg her. Og der er ik­ke no­get i EU, der gør, at vi skal for­la­de uni­o­nen. Jeg har hel­ler ik­ke kra­e­vet en af­stem­ning, tin­ge­ne er fi­ne, som de er.« der pres­ser hans løn.

»Der er selv­føl­ge­lig for­hold, bl.a. kul­tu­rel­le, som man er nødt til at kig­ge på,« si­ger han.

De sor­te sky­er tra­ek­ker sam­men over os. Må­ske er det og­så et tegn på, at der er dår­li­ge ti­der på vej for Har­ry Samu­els. Han hå­ber det ik­ke, men si­ger om da­gens af­stem­ning:

»Al­le er nervø­se.« »Ja,« si­ger Gary Gi­b­bon. Pre­mi­er­mi­ni­ste­ren fø­ler før da­gens af­stem­ning pres­set fra bå­de be­folk­nin­gen, hvor man­ge i ’for­hold til for ba­re et år si­den’ ser ham ’i et an­det lys’ og eg­ne ra­ek­ker, da hans eget par­ti er delt i EU-spørgs­må­let:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.