Alt el­ler in­tet for Ca­meron

BT - - NYHEDER -

BRITISK POLITIK Hvis bri­ter­ne i dag stem­mer Stor­bri­tan­ni­en ud af EU, er den kon­ser­va­ti­ve pre­mi­er­mi­ni­ster David Ca­meron en fa­er­dig mand. Det vur­de­rer fle­re po­li­ti­ske iagt­ta­ge­re over for BT: »Han vil an­non­ce­re sin af­gang, for­di han ik­ke vil le­de en re­ge­ring, som skal gen­nem­fø­re ting, som han ik­ke tror på,« si­ger Ja­son Be­at­tie, po­li­tisk re­dak­tør på avi­sen Daily Mir­ror.

Gary Gi­b­bon, po­li­tisk re­dak­tør på Chan­nel 4 News, for­kla­rer, at der de se­ne­ste uger har kørt et spil for gal­le­ri­et fra bå­de EU-til­ha­en­ge­res og EU­mod­stan­de­res si­de.

»Lea­ve-si­den si­ger, at Ca­meron vil bli­ve sid­den­de og for­hand­le (Stor­bri­tan­ni­en ud af EU, red.), men det er for­di, de ik­ke vil ha­ve, at va­el­ge­re, som ik­ke vil ha­ve en ny re­ge­ring, vil stem­me for, at Stor­bri­tan­ni­en skal for­bli­ve i EU, selv om de ik­ke øn­sker det. Og sam­ti­dig vil Ca­meron ik­ke si­ge, at han går, da det vil gi­ve dem, der vil af med ham, en grund til at stem­me for, at Stor­bri­tan­ni­en skal ud. Så al­le er nødt til at ly­ve. Men han vil tra­e­de til­ba­ge i lø­bet af få uger.« Ca­meron i et an­det lys

»Jeg kan ik­ke se for mig, at kon­ser­va­ti­ve par­la­ments­med­lem­mer, der øn­sker at for­la­de EU, vil ha­ve ham til at le­de dem. Og jeg tror ik­ke, at han vil ha­ve sit hjer­te med i det,« si­ger Ja­son Be­at­tie, der for­kla­rer, at der på re­main-si­den er fru­stra­tion at spo­re, for­di man i no­gen tid ik­ke har følt at ’man kan kom­me igen­nem med ar­gu­men­ter.’ Jeg kan ik­ke se for mig, at kon­ser­va­ti­ve par­la­ments­med­lem­mer, der øn­sker at for­la­de EU, vil ha­ve ham til at le­de dem

Og da fle­re må­lin­ger i sid­ste uge plud­se­lig tip­pe­de over til et mod­stan­der-fler­tal, be­gynd­te ’alarm­klok­ker­ne at rin­ge’.

I dag er det så op til det bri­ti­ske folk at af­gø­re David Ca­merons ska­eb­ne.

Men må­ske skin­ner so­len på den pres­se­de pre­mi­er­mi­ni­ster:

»Tviv­ler­ne be­va­e­ger sig mod EUtil­ha­en­ger­ne. De er nervø­se for kon­se­kven­ser­ne, hvis vi for­la­der EU,« si­ger Ja­son Be­at­tie.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.