Ska­eb­nedag for Eu­ro­pa

BT - - NYHEDER -

STOR­BRI­TAN­NI­EN

Re­main:

MENINGSMÅLING En meningsmåling fra ana­ly­se­in­sti­tut­tet Opi­ni­um for­ud for da­gens fol­ke­af­stem­ning i Stor­bri­tan­ni­en vi­ser 45 pro­cents op­bak­ning til den fløj, der øn­sker at for­la­de EU. Dem, der vil bli­ve, har op­bak­ning fra 44 pro­cent af va­el­ger­ne, vi­ser må­lin­gen.

En an­den meningsmåling, der er fo­re­ta­get af ana­ly­se­in­sti­tut­tet TNS, vi­ser 43 pro­cents op­bak­ning til dem, der øn­sker at for­la­de EU, mens EU-til­ha­en­ger­ne står til 41 pro­cents op­bak­ning.

TNS-må­lin­gen er fo­re­ta­get on­li­ne i den for­gang­ne uge blandt 2.320 va­el­ge­re.

Umid­del­bart ef­ter of­fent­lig­gø­rel­sen af de to må­lin­ger faldt ren­ten på ame­ri­kan­ske statsob­liga­tio­ner på bør­sen, skri­ver Reu­ters.

Den se­ne­ste meningsmåling fra Opi­ni­um, der blev of­fent­lig­gjort i lør­dags, vi­ste dødt løb mel­lem de to flø­je med hver 44 pro­cents op­bak­ning.

De bri­ti­ske po­li­ti­ke­re sat­te ons­dag slut­spur­ten ind for at få de sid­ste va­el­ge­re til stem­m­eur­ner­ne tors­dag. DAN­MARK

Re­main:

EU

Re­main:

Man kan ik­ke sprin­ge ud af fly­et og så bag­ef­ter kla­tre til­ba­ge gen­nem lu­gen til co­ck­pit­tet

Bo­ris Jo­hn­son, som er tid­li­ge­re borg­me­ster i Lon­don, var på lyn­tur rundt i Stor­bri­tan­ni­en, hvor han un­der­stre­ge­de over for va­el­ger­ne, at der ik­ke er no­gen idé i at bli­ve i EU og for­sø­ge at re­for­me­re uni­o­nen in­de­fra, skri­ver BBC. Hans kon­ser­va­ti­ve par­ti­fa­el­le pre­mi­er­mi­ni­ster, David Ca­meron ,var li­ge­le­des på run­drej­se i lan­det for at over­be­vi­se va­el­ger­ne om, at de skal stem­me ja til fort­sat EU-med­lem­skab.

Ca­meron gen­tog i går sin ad­var­sel om, at be­slut­nin­gen er ui­genkal­de­lig, hvis de bri­ti­ske va­el­ge­re stem­mer nej til fort­sat med­lem­skab.

»Man kan ik­ke sprin­ge ud af fly­et og så bag­ef­ter kla­tre til­ba­ge gen­nem lu­gen til co­ck­pit­tet,« sag­de pre­mi­er­mi­ni­ste­ren til BBC Ra­dio.

• Må­lin­ger vi­ser stort set dødt løb mel­lem 'Lea­ve’ og 'Re­main’ • Det er al­drig sket før, at et land har meldt sig ud af EU. • Ar­bejds­kraft fra Øst­eu­ro­pa er af­stem­nin­gens sto­re te­ma • Det kon­ser­va­ti­ve re­ge­rings­par­ti er split­tet, da pre­mi­er­mi­ni­ste­ren vil bli­ve, mens Lon­dons tid­li­ge­re borg­me­ster Bo­ris Jo­hn­son vil ud af EU. • Stor­bri­tan­ni­en blev sam­men med Dan­mark med­lem af EF i 1973. Her ses, hvor­dan kon­se­kven­ser­ne bli­ver for Dan­mark, Stor­bri­tan­ni­en og EU. Hvis Stor­bri­tan­ni­en bli­ver, tra­e­der David Ca­merons af­ta­le med EU i kraft. Det be­ty­der, at Stor­bri­tan­ni­en ik­ke la­en­ge­re er med i en ud­vik­ling mod en sta­dig sta­er­ke­re uni­on. Hvis Stor­bri­tan­ni­en for­la­der EU, si­ger Ca­meron, at man er helt ude. Der er in­gen vej til­ba­ge. Stor­bri­tan­ni­en skal va­el­ge, om man øn­sker en lø­se­re til­knyt­ning til EU, som den mo­del Nor­ge har, el­ler den mo­del Ca­na­da har. Man­ge po­li­ti­ske iagt­ta­ge­re for­ven­ter, at Ca­meron er fa­er­dig som kon­ser­va­tiv pre­mi­er­mi­ni­ster. Hans par­ti ri­si­ke­rer at bli­ve split­tet i to, og kri­sen kan ud­lø­se par­la­mentsvalg i uti­de. Hvis Stor­bri­tan­ni­en bli­ver i EU er na­e­sten alt ved det gam­le. Dan­mark får sta­dig sva­ert ved at få en af­ta­le om at bli­ve i det eu­ro­pa­ei­ske po­li­ti­sam­ar­bej­de Eu­ro­pol. Hvis Stor­bri­tan­ni­en for­la­der EU, bli­ver Dan­mark iso­le­ret og står uden na­e­re ven­ner blandt de sto­re lan­de. Vi kom­mer i klem­me med for­hand­lin­ger­ne om at bli­ve i Eu­ro­pol. Pri­sen for at stu­de­re i UK vil sti­ge. Vis­ma­end for­ud­ser, at dansk eks­port vil gå ma­er­k­bart til­ba­ge, og vi vil mi­ste 10.000 job. Hvis Stor­bri­tan­ni­en bli­ver, ven­tes det, at Dan­mark, Hol­land, Un­garn og Tjek­ki­et vil sø­ge om at få sam­me af­ta­le med EU som Stor­bri­tan­ni­en. Hvis Stor­bri­tan­ni­en for­la­der EU, er det sand­syn­ligt, at Frank­rig, Tys­kland og Be­ne­lux-lan­de­ne ryk­ker ta­et­te­re sam­men i en sta­er­ke­re uni­on. De øv­ri­ge lan­de får min­dre ind­fly­del­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.