Rø­vet, strip­petRe­di­ge­ret og hå­net før drab

BT - - NYHEDER -

BANDEKRIG Of­fe­ret har til­knyt­ning til den ri­va­li­se­ren­de ban­de Bla­ck Ja­ck­ets.

BT kan nu forta­el­le, at sku­depi­so­den op­stod i et for­søg på at ha­ev­ne et rø­ve­ri be­gå­et mod to med­lem­mer af Bla­ck Ja­ck­ets.

En kil­de i den kø­ben­havn­ske un­der­ver­den forta­el­ler, at rø­ve­ri­et ske­te, da med­lem­mer af Gre­mi­um MC rin­ge­de til en co­ke-te­le­fon, som de to Bla­ck Ja­ck­et-med­lem­mer be­sty­re­de. En co­ke-te­le­fon er en ta­le­tid­ste­le­fon, som kun­der rin­ger til, når de ger­ne vil kø­be ko­kain, hvor­ef­ter stof­fer­ne bli­ver bragt ud. Bil kørt i smad­der Da de to Bla­ck Ja­ck­ets-med­lem­mer kom ud for at sa­el­ge narko, blev de i ste­det tru­et med en pi­stol og tvun­get til at ud­le­ve­re de­res pen­ge og ko­kain. Her­ef­ter blev de bedt om at ta­ge tø­jet af, hvor­ef­ter de blev yd­my­get af co­ke-rø­ver­ne, der fil­me­de det he­le med en mo­bil­te­le­fon. De to af­kla­ed­te ban­de­med­lem­mer måt­te og­så af­stå de­res BMW Se­rie 7 til ri­va­ler­ne fra Gre­mi­um, der kør­te bi­len i smad­der og sat­te ild til den. Nø­gen­vi­deo cir­ku­le­re­de Vi­deo­en, hvor de to ban­de­folk bli­ver yd­my­get, cir­ku­le­re­de ef­ter­føl­gen­de i det kri­mi­nel­le mil­jø i Kø­ben­havn. En kil­de, der har set vi­deo­en, forta­el­ler til BT, at der i bag­grun­den hø­res en per­son, der gri­ner. Per­so­nen er an­gi­ve­ligt et to­ne­an­gi­ven­de med­lem af Gre­mi­um, der er blandt de an­hold­te for sky­de­ri­et på Fre­de­riks­berg.

Sky­de­ri­et op­stod iføl­ge BTs op­lys­nin­ger, da Bla­ck Ja­ck­ets for­søg­te at ha­ev­ne rø­ve­ri­et og yd­my­gel­sen ved at sky­de den­ne per­son. Men il­den blev be­sva­ret, og det ko­ste­de den 23-åri­ge li­vet.

Vi­cepo­li­ti­in­spek­tør Tor­ben Svar­rer, der ef­ter­for­sker dra­bet, be­kra­ef­ter over for BT, at vi­deo­en ind­går som en del af ef­ter­forsk­nin­gen.

»Der kan va­e­re fle­re for­skel­li­ge grun­de til sky­de­ri­et, men vi har og­så hørt, at det dre­jer sig om pen­ge og at der har fl­o­re­ret en vi­deo. Beg­ge de­le ind­går i ef­ter­forsk­nin­gen,« si­ger Tor­ben Svar­rer.

Han vil ik­ke ude­luk­ke, at fle­re per­so­ner kan bli­ve an­holdt i sa­gen.

Uven­ska­bet mel­lem Gre­mi­um og Bla­ck Ja­ck­ets kan fø­res til­ba­ge til en gam­mel in­tern strid i ban­den Bro­t­has Soul­jaz fra Mjøl­ner­par­ken i Kø­ben­havn. In­ter­ne ue­nig­he­der split­te­de ban­den i 2013 og før­te til fle­re vol­de­li­ge kon­fron­ta­tio­ner, blandt an­det en epi­so­de i Brøns­høj, hvor en mand på miraku­løs vis over­le­ve­de et skud i bry­stet på klos hold. Ud­bry­de­re af Bro­t­has blev op­ta­get i den ty­ske stor­klub Gre­mi­um, mens de til­ba­ge­va­e­ren­de med­lem­mer af Bro­t­has tid­li­ge­re i år lod sig ind­slu­se i Bla­ck Ja­ck­ets.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.