Sy­geple­jer­ske mag­te­de ik­ke at ta­ge or­det

BT - - NYHEDER -

RETSSAG En dr­ab­stil­talt sy­geple­jer­ske mag­te­de ik­ke selv at ta­ge or­det, da hun ons­dag fik mu­lig­he­den for at ta­le di­rek­te til dom­me­re og na­ev­nin­ge, in­den de trak sig til­ba­ge for at af­gø­re hen­des ska­eb­ne. Ik­ke de­sto min­dre øn­ske­de den 31-åri­ge kvin­de at sa­et­te et sid­ste af­tryk på den langstrak­te straf­fesag, for­kla­re­de hen­des for­svar­sad­vo­kat Jør­gen Lan­ge.

»Hun vil ger­ne si­ge no­get, men mag­ter det gan­ske en­kelt ik­ke. Hun har for­mu­le­ret nog­le ting, som hun har bedt mig om at si­ge,« sag­de ad­vo­ka­ten.

Her­ef­ter kig­ge­de han kort over på den til­tal­te, in­den han ret­te­de blik­ket mod si­ne pa­pi­rer for at re­fe­re­re hen­des ord:

»Jeg har va­e­ret igen­nem et helt van­vit­tigt for­løb og er ble­vet be­skyldt for nog­le ting, som jeg ik­ke har gjort. Det er gå­et ud over min fa­mi­lie, min ka­e­re­ste og ik­ke mindst min ot­te­åri­ge dat­ter,« la­e­ste ad­vo­ka­ten og op­for­dre­de til ’fair play’ i be­døm­mel­sen af sa­gen.

Igen kig­ge­de han over på den sort­hå­re­de og let but­te­de kvin­de, der sad nog­le me­ter fra den pult, hvor­fra han tal­te.

»Er du enig i det, jeg har sagt,« vil­le han vi­de og fik et be­kra­ef­ten­de nik til­ba­ge. Dom i mor­gen In­den da hav­de Jør­gen Lan­ge og an­kla­ger Mi­cha­el Bool­sen i den af­slut­ten­de du­el gjort et sid­ste for­søg på at over­be­vi­se ret­ten om, hvil­ken vej sa­gen bør gå.

»Det er ube­stridt, at pa­tien­ter­ne var dår­li­ge og nog­le af dem dø­en­de. Men folk kan va­e­re nok så me­get dø­en­de. Man må ik­ke slå dem ihjel,« på­pe­ge­de an­kla­ge­ren blandt an­det.

Omvendt fø­ler Jør­gen Lan­ge sig slet ik­ke så sik­ker på, at der over­ho­ve­det er be­gå­et en for­bry­del­se. Han me­ner, at he­le sa­gen byg­ger på lø­se ryg­ter og in­di­ci­er, og at fra­va­e­ret af hånd­gri­be­li­ge be­vi­ser bør fø­re til fri­fin­del­se.

»Nu skal den­ne helt van­vit­ti­ge og me­get lang­va­ri­ge sag ha­ve sin en­de. Og en­hver ri­me­lig tvivl skal kom­me den til­tal­te til go­de. Ef­ter min kla­re op­fat­tel­se er der mas­ser af tvivl i den­ne sag og end­nu fle­re for­hold, hvor der ik­ke fo­re­lig­ger be­vis,« sag­de ad­vo­ka­ten.

Rets­sa­gen blev ind­ledt 11. marts, og ef­ter 25 rets­da­ge er det nu op til de tre juri­di­ske dom­me­re og seks na­ev­nin­ge at vur­de­re, om hun er skyl­dig el­ler ej.

Af­gø­rel­sen ven­tes i mor­gen klok­ken 10.

TORS­DAG 23. JU­NI 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.