Ja, man ska­en­des ik­ke til sank­t­hans­af­ten Nej, vi hyl­der en mod­by­de­lig tid

BT - - DEBAT -

HANS TOFT

af de sam­lings­punk­ter, vi har i lø­bet af året. Det er en ek­stra hyg­ge­lig af­ten, hvor man mø­des ufor­melt og er sam­men med ven­ner og fa­mi­lie, og hvor man mø­der folk, man slet ik­ke ken­der. Al­li­ge­vel sid­der vi sam­men og ny­der bå­let ved en strand el­ler i en skov og vir­ke­lig hyg­ger sig og ta­ler om ting, vi må­ske ik­ke får talt om i hver­da­gen.

på bå­let? I Sve­ri­ge hol­der man og­så mid­som­mer­fest, men der bra­en­der man ik­ke kvin­der af. At hol­de en mid­som­mer­fest, hvor man fejrer årets la­eng­ste dag, har man gjort over det me­ste af ver­den, og det er fint nok. Hver en an­led­ning til en god fest er glim­ren­de, og bå­l­fest, fi­lo­so­fi­ske ta­ler, flir­te­ri, og hvad der el­lers hø­rer til, er glim­ren­de. Men det er klamt, at man skal la­ve en sym­bolsk til­fa­el­digt, at vi syn­ger den sam­me af­bra­en­ding af kvin­der. Jeg kan ik­ke fø­re det til­ba­ge til sank­t­hans­sang al­le ste­der i Dan­mark – år ef­ter år. Det an­det end den­gang, hvor man myr­de­de an­der­le­des gi­ver en fa­el­les­skabs­fø­lel­se og no­get at va­e­re sam­men ta­en­ken­de kvin­der. om. Vis­se po­li­ti­ke­re le­der til

Vi be­ka­em­per net­op sta­dig­hed ef­ter, hvad de kan tra­di­tio­nen, va­e­re ue­ni­ge om, i ste­det for at ek­stre­mi­sti­ske, hvor man la­ver en sym­bolsk fin­de ud af hvad vi kan enes af­bra­en­ding af kvin­der

re­li­gi­øse fa­na­ti­ke­re i ver­den om. Og jeg tror, det er de fa­er­re­ste, for at fest­lig­gø­re en af de der ska­en­des sank­t­hans­af­ten. – og så hyl­der vi det i af­ten! mest mod­by­de­li­ge pe­ri­o­der Det er en vir­ke­lig god i den eu­ro­pa­ei­ske hi­sto­rie, dansk kul­tur, at vi kan det. er tem­me­lig ab­surd. Det sva­rer til, at vi hvert år holdt en sym­bolsk gas­ning af jø­der. Ar­gu­men­tet er, at hek­se­bra­en­din­ger er en del af vo­res hi­sto­rie. Men det er Hit­ler og An­den Ver­denskrig og­så. Der er man­ge mod­by­de­lig ting i ver­den, man ik­ke skal fest­lig­gø­re på den må­de.

SANKTHANS ER ET DET ER IK­KE

god tra­di­tion. Men man skal og­så va­e­re pa­rat til at ud­for­dre det tra­di­tio­nel­le i vo­res sam­fund. Når jeg hol­der ta­ler i af­ten, vil jeg ro­se tra­di­tio­ner­ne og vo­res samva­er, men jeg vil og­så sen­de et sig­nal om, at vi skal ud­for­dre det tra­di­tio­nel­le. Et ly­sen­de ek­sem­pel er de stats­li­ge sty­rel­ser. De frem­står of­te som helt san­det til i de­res egen magt­fuld­kom­men­hed. Ek­sem­pel­vis Skat, men og­så an­dre sty­rel­ser, der sid­der i de­res små kam­re og på ufor­stå­e­lig vis de­tail-di­ri­ge­rer med os an­dre i hver­da­gen. Vi tra­en­ger til at sa­et­te en brem­se i over­for den­ne magt­fak­tor, der ik­ke hø­rer hjem­me i år 2016.

SANKTHANS ER EN

MIK­KEL DEMIB SVENDSEN

HVOR­FOR SMIDE HEKSEN

la­ve sym­bol­ske af­bra­en­din­ger af men­ne­sker el­ler dyr, og slet ik­ke med den re­fe­ren­ce, at det er nog­le men­ne­sker, der ik­ke ta­en­ker som os. Vi be­ka­em­per net­op ek­stre­mi­sti­ske, re­li­gi­øse fa­na­ti­ke­re i ver­den – og så hyl­der vi det i af­ten! Gan­ske vist me­get sym­bolsk. Og for­di det er sym­bolsk, så la­eg­ger folk det me­get nemt fra sig.

MAN SKAL HVER­KEN DEN DEL AF

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.