Ka­e­re virk­som­he­der, an­sa­et la­er­lin­ge nu!

BT - - DEBAT -

Iden sid­ste uge er der kom­met to uhyg­ge­li­ge nyhe­der fra det dan­ske ar­bejds­mar­ked. Den ene er, at der trods en stig­ning i be­ska­ef­ti­gel­sen er end­nu fa­er­re virk­som­he­der der ta­ger la­er­lin­ge ind. Den an­den er, at der i dag er end­nu fle­re øst­ar­bej­de­re i Dan­mark. Det er jo pa­ra­doksalt.

PANELET Hvor­for sa­et­ter vi ik­ke end­nu me­re tur­bo på ef­ter­ud­dan­nel­ses­ind­sat­sen

I DAG STÅR me­re end 10.000 un­ge og mang­ler en la­e­re­plads i en virk­som­hed. Syv ud af ti virk­som­he­der – ja, så man­ge – ta­ger ik­ke la­er­lin­ge.

Det sid­ste par år har Dansk In­du­stri rejst et krav om, at det skal va­e­re let­te­re for virk­som­he­der­ne at hen­te fag­la­ert ar­bejds­kraft fra ud­lan­det til Dan­mark.

Dansk In­du­stri vil nedsa­et­te gra­en­sen for, hvor me­get man skal tje­ne for at få ar­bejds­til­la­del­se i Dan­mark, og sam­ti­dig vil de om­fat­te fle­re job­ty­per af ord­nin­gen. Med an­dre ord vil virk­som­he­der­ne ha­ve lov til at an­sa­et­te fle­re helt al­min­de­li­ge hånd­va­er­ke­re til fa­er­re pen­ge. JEG VIL IK­KE af­vi­se, at der i virk­som­he­der­ne kan va­e­re en man­gel på fag­la­ert ar­bejds­kraft. Og jeg har in­tet imod ar­bej­de­re, der sø­ger til Dan­mark for at ar­bej­de. Så la­en­ge de får en or­dent­lig løn og nog­le go­de ar­bejds­vil­kår, og der­med ik­ke tryk­ker de­res dan­ske kol­le­ga­er ned i vil­kår, så må uden­land­ske ar­bej­de­re hjer­tens ger­ne kom­me til Dan­mark.

Desva­er­re er det jo ba­re så­dan i dag, at alt for man­ge uden­land­ske ar­bej­de­re går til helt uri­me­li­ge løn­nin­ger og helt uri­me­li­ge ar­bejds­vil­kår. Det er uri­me­ligt over­for dem selv. Men det er isa­er uri­me­ligt over for de dan­ske ar­bej­de­re, der bli­ver pres­set ned i løn el­ler helt ud af ar­bejds­mar­ke­det, for­di de ik­ke kan le­ve for 8.000 kro­ner om må­ne­den. DER ER IK­KE no­gen tvivl om, at vi i frem­ti­den vil ha­ve ud­for­drin­ger. De na­e­ste seks år kom­mer vi til at mang­le i hvert fald 30.000 fag­la­er­te. Mens vi har mindst li­ge så man­ge ufag­la­er­te, som vil ha­ve sva­ert ved at fin­de ar­bej­de, for­di de mang­ler ud­dan­nel­se og kva­li­fi­ka­tio­ner til de le­di­ge job.

Man ple­jer at si­ge, at det gi­ver en stak­ket var­me at pis­se i buk­ser­ne. Så­dan har jeg det og­så lidt med det her for­slag fra Dansk In­du­stri. For hvor­for bru­ger vi i før­ste om­gang ik­ke kra­ef­ter­ne på at sik­re vo­res un­ge ud­dan­nel­se til at kun­ne fyl­de de job­ty­per ud, som virk­som­he­der­ne kom­mer til at mang­le? HVOR­FOR SØRGER VIRK­SOM­HE­DER­NE ik­ke for at ud­dan­ne vo­res un­ge i ste­det for at hen­te ud­la­en­din­ge ind på de ar­bejds­plad­ser, som dan­ske un­ge fag­la­er­te kun­ne ta­ge? Og hvor­for sa­et­ter vi ik­ke end­nu me­re tur­bo på ef­ter­ud­dan­nel­ses­ind­sat­sen i ste­det for at hen­te uden­land­ske ar­bej­de­re til Dan­mark?

Det er da tu­de­tos­set at sprin­ge over, hvor ga­er­det er la­vest i ste­det for at ud­dan­ne vo­res un­ge og ufag­la­er­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.