En heks til Lars

BT - - NYHEDER -

SANKTHANS Bør­ne­ne i den lil­le nord­s­ja­el­land­ske dag­in­sti­tu­tion Bør­ne­hu­set Spur­ve­hu­set gjor­de sto­re øj­ne, da de for­le­den modt­og et fint brev med po­sten. Af­sen­de­ren var Stats­mi­ni­ste­ri­et, der vil­le ha­ve bør­ne­ne til at la­ve en heks til sank­t­hans­bå­let i Ma­ri­en­borgs bag­ha­ve – Lars Løk­kes em­beds­bo­lig. Heksen skul­le mak­si­malt va­e­re 1,20 cen­ti­me­ter høj og va­e­re af bra­end­bart ma­te­ri­a­le. Som tak for bør­ne­nes sto­re ind­sats by­der Stats­mi­ni­ste­ri­et i dag på saf­te­vand og småka­ger, når Spur­ve­hu­set klok­ken 10.30 over­dra­ger heksen Lars Løk­kes an­sat­te på Ma­ri­en­borg – for­ud for af­te­nens sank­t­hans­fejring.

4-åri­ge An­drea pe­ger på hek­sens na­e­se med vor­ter, da BT be­sø­ger bør­ne­ha­ven for at se na­er­me­re på ’stats­mi­ni­ster-heksen’.

»Det er ik­ke hek­sens rig­ti­ge na­e­se. Vor­ten er la­vet af en gran­kog­le,« si­ger hun, mens hun får et an­er­ken­den­de nik af pa­e­da­go­gen Nan­na Nyholm, der står ved si­den af.

5-åri­ge Chri­sti­an sa­et­ter si­ne ha­en­der på hek­sens ba­el­te, der er fin­ger­flet­tet af ham selv.

»Min bed­ste­mor la­er­te mig at fin­ger­flet­te, så det er mig, der har la­vet ba­el­tet. Jeg hå­ber, Lars Løk­ke si­ger ’man­ge tak’, når vi gi­ver ham heksen,« si­ger han.

24 børn fra stu­en ’La­er­ker­ne’ har de se­ne­ste da­ge ka­em­pet en brav kamp for at bli­ve fa­er­di­ge med heksen, der i af­ten skal fut­tes af på sank­t­hans­bå­let. Ma­ling, gam­le T-shir­ts og af­lag­te klu­de er ble­vet brugt til at la­ve heksen, der er uden navn. Til­ba­ge­ven­den­de be­gi­ven­hed De se­ne­ste år har bør­ne­ha­ver i Lyng­by-Ta­ar­ba­ek Kom­mu­ne få­et til op­ga­ve at kre­e­re heksen til stats­mi­ni­ste­rens sank­t­hans­bål, der igen i år fin­der sted i Ma­ri­en­borgs bag­ha­ve. Si­den 2010 – hvor Lars Løk­ke ind­før­te det – har stats­mi­ni­ste­ren åb­net ha­ven op for of­fent­lig­he­den, så dan­sker­ne kan fejre sankthans i skøn­ne • 30 me­ter fra byg­nin­ger med hårdt tag • 60 me­ter fra le­tan­ta­en­de­li­ge mar­k­af­grø­der • 200 me­ter fra strå­ta­ek­te hu­se, nå­le­tra­es­be­voks­nin­ger m.v. og lag­re af brand­far­li­ge stof­fer og an­det let an­ta­en­de­ligt ma­te­ri­a­le. Be­red­skabs­sty­rel­sen an­be­fa­ler, at man først for­la­der sit bål, når det er ud­bra­endt Kil­de: Be­red­skabs­sty­rel­sen om­gi­vel­ser, hvor kun statsover­ho­ve­der nor­malt fa­er­des.

Bør­ne­hu­set Spur­ve­hu­set er bea­e­ret over at la­ve årets heks.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.