Løk­ke

BT - - NYHEDER -

»Bør­ne­ne har lagt no­get ar­bej­de i det, og de er fak­tisk ik­ke ke­de af, at heksen skal bra­en­des. Nu må vi ba­re hå­be, at vej­r­g­u­der­ne er med os,« si­ger pa­e­da­gog Nan­na Nyholm.

Og om vej­ret så og­så er med de be­sø­gen­de på Ma­ri­en­borg i af­ten, er ik­ke helt sik­kert. I hvert fald ty­der DMI’s prog­no­ser på, at der er ri­si­ko for en våd sank­t­hans­af­ten i det nord­s­ja­el­land­ske. Frem med regntø­jet »Det bli­ver usta­digt med skif­ten­de by­ger og op­holds­vejr om af­te­nen i Kø­ben­havn og Nord­s­ja­el­land. Det vil va­e­re en god idé at fin­de regntø­jet frem, hvis man skal fejre sankthans,« si­ger me­te­o­r­o­log Hen­ning Gis­se­lø fra DMI.

Men fak­tisk er der op­tra­ek til end­nu Bør­ne­ne har lagt no­get ar­bej­de i det, og de er fak­tisk ik­ke ke­de af, at heksen skal bra­en­des dår­li­ge­re sank­t­hans­vejr an­dre ste­der i lan­det, hvor bå­de sky­brud og tor­den kan bli­ve en re­a­li­tet. Det er sa­er­ligt jy­der­ne, der kan få sva­ert ved at ta­en­de op un­der bå­le­ne pga. vand­ma­eng­der­ne fra oven.

»Vi kan ik­ke af­vi­se sky­brud og tor­den vis­se ste­der. Jo la­en­ge­re ve­st­på vi kom­mer, de­sto dår­li­ge­re bli­ver vej­ret. Nord­jyl­land, Midt- og Ve­stjyl­land og Østjyl­land får mest regn. Men vi hol­der øje med si­tu­a­tio­nen ti­me for ti­me,« si­ger Hen­ning Gis­se­lø og fort­sa­et­ter:

»Fak­tisk kan vi få det dår­lig­ste sank­t­hans­vejr i en år­ra­ek­ke. I 2012 hav­de vi det køligt og regn­fuldt, og det kan bli­ve end­nu va­er­re i af­ten. Det ene­ste lys­punkt på vej­r­kor­tet i af­ten er Born­holm, der i af­ten vil le­ve op til be­teg­nel­sen solskin­sø­en. Her er der nem­lig ga­ran­ti for sol og op­holds­vejr og om­kring 20 gra­der,« forta­el­ler Hen­ning Gis­se­lø.

Vej­ret skal dog ik­ke spo­le­re af­te­nen for An­drea, Chri­sti­an og de an­dre børn fra Bør­ne­hu­set Spur­ve­hu­set, der ta­ger tu­ren til Ma­ri­en­borg med fora­el­dre­ne og ser de­res heks fly­ve til Bloks­b­jerg. De fa­er­re­ste ta­en­ker nok over det, men for dyr er sank­t­hans­af­ten en af de va­er­ste på året. Det me­ner i hvert fald Dy­re­nes Be­skyt­tel­se, der hvert år mod­ta­ger man­ge hen­ven­del­ser fra dan­ske­re, der har fun­det bra­end­te dyr på den sto­re bå­laf­ten. Pro­ble­met er nem­lig, at dyr har det med at gem­me sig i bå­le­ne, in­den de bli­ver an­ta­endt.

»Mus, pinds­vin og kat­te har det med at gem­me sig i sank­t­hans­bål, og man­ge når ik­ke at kom­me ud, før det er for sent,« si­ger zoo­log og pro­jekt­le­der Ni­na Ort­h­mann-Brask fra Dy­re­nes Be­skyt­tel­se.

Helt ek­stra­or­di­na­ert har or­ga­ni­sa­tio­nen i år ud­sendt en pres­se­med­del­el­se i for­bin­del­se med sankthans, hvor de op­for­drer dan­sker­ne til at va­e­re op­ma­er­k­som­me på de små stør­rel­ser, in­den de an­ta­en­der de­res bål.

»Bål er jo et per­fekt skju­le­sted for man­ge dyr, og vi an­ser det som et ret stort pro­blem. Vi har bl.a. få­et an­mel­del­ser om et helt kuld kat­tekil­lin­ger, der om­kom i et sank­t­hans­bål,« si­ger Ni­na Ort­h­mann-Brask. BÅL: TRE GO­DE RÅD

Nord­jy­der­ne kan for­ven­te et ra­ed­sels­fuldt sank­t­hans­vejr med ud­bredt regn om da­gen og om af­te­nen. 5-10 mm kan der fal­de om af­te­nen, hvor tem­pe­ra­tu­ren ik­ke kom­mer op over de 17-18 gra­der. Ri­si­ko for tor­den og sky­brud. Reg­nen vil pi­ske ned over bå­le­ne i Midt- og Ve­stjyl­land. De syd­li­ge og ve­st­li­ge eg­ne af re­gio­nen kan dog hå­be på opkla­ring om­kring Her­ning og Ring­kø­bing. 5 mm vil der fal­de om af­te­nen, mens tem­pe­ra­tu­ren kom­mer i na­er­he­den af 17-18 gra­der. Ri­si­ko for tor­den og sky­brud. Hå­bet om et tørt sank­t­hans­bål er stør­re her. Der vil kom­me regn om ef­ter­mid­da­gen, men om af­te­nen kan det kla­re op. Om ef­ter­mid­da­gen kan der kom­me 5 mm, mens tem­pe­ra­tu­ren vil lig­ge på cir­ka 20 gra­der om af­te­nen. Ri­si­ko for tor­den og sky­brud. Sank­t­hans­vej­ret bli­ver lidt tri­cky for fyn­bo­er­ne, da de in­di­mel­lem ri­si­ke­rer by­ger, som dog hur­tigt kan bli­ve af­løst af solskin. Tem­pe­ra­tu­ren vil lig­ge på om­kring 20 gra­der. Østjy­der­ne får og­så ud­bredt regn om af­te­nen. Det kan dog kla­re op om­kring Vej­le-kan­ten i lø­bet af af­ten­ti­mer­ne. Cir­ka 5 mm og 17-18 gra­der. By­ger i lø­bet af da­gen, men om af­te­nen kan so­len tit­te frem. Cir­ka 20 gra­der. Hvis man vil va­e­re sik­ker på en sank­t­hans­af­ten med sol og op­holds­vejr, skal man ta­ge til Born­holm, der i den grad le­ver op til be­teg­nel­sen Solskin­sø­en. Her bli­ver lunt med tem­pe­ra­tu­rer op om­kring 20 gra­der. Det bli­ver en blan­det land­han­del for ho­ved­stads­om­rå­det. By­ger i lø­bet af da­gen, mens af­te­nen bli­ver usta­dig med by­ger og opkla­ring. Op til 20 gra­der. Det mas­si­ve regn­vejr, som jy­der­ne og til dels fyn­bo­er­ne får, er sja­el­la­en­der­ne forskå­net for. Selv­om af­te­nen bli­ver tør, vil sja­el­la­en­der­ne få by­ger om ef­ter­mid­da­gen. Op til 20 gra­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.