Sku­e­spil­ler ra­ser ef­ter hud­far­ve-kri­tik

BT - - NYHEDER -

FILM Portra­et­fil­men ’Ni­na’ om den le­gen­da­ri­ske san­ge­r­in­de Ni­na Si­mo­ne ska­ber sta­dig stor de­bat ef­ter pre­mi­e­ren i for­å­ret. Zoe Sal­da­na blev ca­stet som Si­mo­ne for fi­re år si­den, og al­le­re­de dér lan­ge­de kri­ti­ke­re hårdt ud ef­ter sku­e­spil­le­ren og fil­mens pro­du­ce­re for at hy­re en sku­e­spil­ler, der var alt for lys i hu­den til at po­rtra­et­te­re san­ge­r­in­den.

Blandt de hår­de­ste kri­ti­ke­re var Si­mo­nes egen fa­mi­lie, og den af­dø­de san­ge­r­in­des bror kald­te end­da ca­stin­gen af Sal­da­na for »et over­greb på Ni­nas arv«.

I et nyt in­ter­view i juli­ud­ga­ven af ma­ga­si­net Al­lu­re sva­rer Sal­da­na at­ter igen på hud­far­ve-kri­tik­ken.

»Film om kvin­der - og i sa­er­de­les­hed mør­ke kvin­der - er ik­ke po­pu­la­e­re, så jeg måt­te tra­ef­fe et valg. Jeg vil­le ik­ke ven­te på, at den rig­ti­ge mør­ke sku­e­spil­ler duk­ke­de op og tog rol­len, for så vil­le ma­nuskrip­tet sta­dig lig­ge i skuf­fen. Ca­stin­gen af mig er li­ge­gyl­dig i for­hold til vig­tig­he­den af at forta­el­le Ni­na Si­mo­nes hi­sto­rie,« me­ner Sal­da­na.

Un­der ind­spil­nin­ger­ne fik Sal­da­na på­ført en kun­stig na­e­se og brun­cre­me, og sa­er­ligt det ra­se­de Si­mo­nes fa­mi­lie over.

»Min mor op­vok­se­de i en tid, hvor hun fik at vi­de, at hun var for mørk, og at hen­des na­e­se var for bred,« sag­de san­ge­r­in­dens dat­ter, Si­mo­ne Kel­ly, til New York Ti­mes og ra­se­de ef­ter­føl­gen­de på Twit­ter i fle­re twe­ets.

»Na­evn al­drig no­gen­sin­de Ni­nas navn igen i re­sten af dit liv.«

»Ka­e­re Zoe. Ni­na var ik­ke at­trak­tiv, men dit po­rtra­et var. Ni­na var na­tur­lig smuk, fil­men var ik­ke,« skrev Kel­ly, hvor­til Sal­da­na nu sva­rer:

»Der er in­gen en­ty­dig må­de at va­e­re mørk på. Jeg er mørk, og Ni­na lig­ner halv­de­len af min fa­mi­lie. Kom al­drig no­gen­sin­de og kig på mig med så­dan en foragt,« si­ger den ame­ri­kan­ske sku­e­spil­ler.

Zoe Sal­da­na er kendt fra ’Pira­tes of the Ca­ri­b­be­an’, ’Gu­ar­di­ans of the Ga­laxy’ og ’Ava­tar’, hvor hun spil­le­de den kvin­de­li­ge ho­ved­rol­le.

Sku­e­spil­le­ren kan ses i fil­men ’Star Trek Bey­ond’ fra 21. juli, hvor fil­men får dansk bi­o­graf­pre­mi­e­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.