Hver fem­te ung vi­ser de­pres­si­ve tegn som 18-årig

BT - - NYHEDER -

Igen­nem 18 år har for­ske­re fra Det Na­tio­na­le Forsk­nings­cen­ter for Vel­fa­erd, SFI, fulgt en ud­valgt grup­pe børn.

De er nu ved at tra­e­de ind i vok­sen­li­vet, og på det tids­punkt af de un­ges liv står det klart for for­sker­ne, at der er en grup­pe af de un­ge, der har det sa­er­ligt psy­kisk sva­ert.

»På den ene si­de har langt de fle­ste un­ge det grund­la­eg­gen­de fint, men der, en grup­pe un­ge, der ud­vi­ser tegn på at va­e­re de­pres­si­ve som 18-åri­ge. Det er om­kring hver fem­te, og langt de fle­ste er pi­ger, si­ger Jens-Pe­ter Thom­sen, se­ni­o­r­for­sker ved SFI.

Iføl­ge Jens-Pe­ter Thom­sen sker der rig­tig me­get psy­kisk, når de un­ge er mel­lem 15 og 18 år, og det er i 18-års al­de­ren, at psy­ki­ske sår­bar­he­der sa­er­ligt slår igen­nem.

Sa­er­ligt skal man va­e­re op­ma­er­k­som på de un­ge, der har vist tegn på sår­bar­he­der, da de var 15 år og 18 år, for de er i ri­si­ko for at få sto­re ud­for­drin­ger frem­over.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.