Kra­eft kan smit­te på tva­ers af ar­ter

BT - - NYHEDER -

Kra­eft er ik­ke som in­flu­en­za en syg­dom, der kan smit­te fra et in­di­vid til et an­det. Kra­eft kan spre­des fra et or­gan til et an­det, men den bli­ver i krop­pen. Så­dan op­fø­rer kra­eft sig al­tid – bort­set fra når den ik­ke gør. Det vi­ser et nyt stu­die, hvis re­sul­ta­ter net­op er ud­gi­vet i det vi­den­ska­be­li­ge tids­skrift Na­tu­re, skri­ver net­me­di­et vi­den­skab.dk.

Blandt mus­lin­gear­ter i Ca­na­da og Eu­ro­pa har en ny can­cer nem­lig ik­ke blot for­må­et at ri­ve sig løs fra af sin op­rin­de­li­ge va­ert. Den har og­så helt ek­stra­or­di­na­ert for­må­et at in­va­de­re en an­den art og etab­le­re sig som en smit­som kra­eft­syg­dom dér.

Og det har man al­drig set før, forta­el­ler dok­tor Eliza­beth P. Mur­chi­son fra Uni­ver­si­ty of Cam­brid­ge, Eng­land.

»Vi tro­e­de, at det ba­re ske­te en sja­el­den gang imel­lem i na­tu­ren – men at det var re­ne til­fa­el­de,« si­ger Mur­chi­son.

»Det vi­ser os, at der for­ment­lig fin­des et an­tal smit­som­me can­ce­re, vi ik­ke ken­der. Må­ske har vi kun set top­pen af is­b­jer­get,« si­ger hun til Na­tu­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.