Rum-in­va­sion – stør­re og vil­de­re

BT - - KULTUR -

FILM

Her­fra be­kra­ef­tes det, at rumva­e­se­ner­ne er til­ba­ge. Den­ne gang har mo­der­ski­bet en di­a­me­ter på godt 4.800 ki­lo­me­ter. Det gi­ver se­ri­ø­se pro­ble­mer med tyng­de­kraf­ten. Og rumva­e­se­ner­ne er be­stemt ik­ke ble­vet flin­ke­re i mel­lem­ti­den. Én gang til Der­for stik­ker Ja­ke Le­vin­son (Gold­blum), eks­pra­esi­dent Tho­mas J. Whit­mo­re (Bill Pul­l­man) og den nye ja­ger­pi­lot Ja­ke Mor­ri­son (Li­am Hem­sworth) nu ho­ve­d­er­ne sam­men for end­nu en gang at red­de men­ne­ske­he­den.

Og i ka­ta­stro­fe­fil­mens na­tur kom­mer det ik­ke til at gå stil­le af – mil­dest talt.

Med spe­ci­a­l­ef­fek­ter, der får et­te­rens til at lig­ne en våd stjer­ne­ka­ster, går vo­res pa­tri­o­ti­ske ven­ner nu i fla­e­sket på de ag­gres­si­ve rumva­es­ner. De fri­ske replik­ker fløjter frem og til­ba­ge. I mod­sa­et­ning til et­te­ren er der i fort­sa­et­tel­sen desva­er­re ik­ke me­gen plads til bag­grunds­hi­sto­ri­er el­ler ka­rak­ter­be­skri­vel­ser. Men når ’ID 2’ al­li­ge­vel hol­der vand, skyl­des det i høj grad actio­neks­per­ten Em­me­ri­chs tak­ti­ske, men og­så lu­ne over­blik. Midt i det­te hav af spe­ci­a­l­ef­fek­ter og gen­ta­gel­ser hol­der in­truk­tø­ren nem­lig fast i hu­moren og men­ne­ske­lig­he­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.