Ven­te­de for­ga­e­ves på Springs­te­en

BT - - KULTUR -

SUPERFAN »Jeg har set ham spil­le overalt i Eu­ro­pa. Ita­li­en, Spa­ni­en, Tys­kland, you na­me it. Hver ene­ste gang har jeg prø­vet at få et bil­le­de, el­ler ba­re veks­le et par ord med ham. Men det er som om, at jeg al­tid li­ge kom­mer 10 mi­nut­ter for sent. Jeg har mødt he­le ban­det, und­ta­gen Bru­ce selv,« forta­el­ler 41-åri­ge Kost­as Li­vi­das. Som med­lem af den gra­e­ske Bru­ce Springs­te­en fan­klub ’No Sur­ren­der’, opkaldt ef­ter et af san­ge­rens num­re fra al­bum­met ’Born in the USA’ fra 1984, har Kost­as Li­vi­das i åre­vis rejst Eu­ro­pa tyndt, når ido­let har va­e­ret på tur­né i Eu­ro­pa.

Sam­men med et par an­dre inkar­ne­re­de Springs­te­en-fans ven­te­de 41-åri­ge Kost­as Li­vi­das i går ef­ter­mid­dag tå­l­mo­digt i ti­me­vis for­an det fas­hio­nab­le Ho­tel d’Ang­le­ter­re i Kø­ben­havn i hå­bet om at få et glimt va­e­ret til ad­skil­li­ge af The Boss’ kon­cer­ter.

Én stak dog ud i ma­eng­den - nem­lig den 26-åri­ge So­fie Lin­de, der hav­de ta­get sin far, Bjar­ne Lin­de Nør­gaard, med i by­en.

»Det var slet ik­ke til dis­kus­sion, det kun­ne han godt se,« for­tal­te Bjar­ne med et grin om be­slut­nin­gen om at la­de ka­e­re­sten Jo­a­chim Ing­vor­sen bli­ve hjem­me.

»Min far er ka­em­pe fan,« for­kla­re­de So­fie, der dog hav­de for­budt ham at mø­de op iført kon­cert T-shirt.

»Alt, hvad jeg ved om mu­sik, ved jeg fra min far. Vi har hørt me­get Springs­te­en og Eag­les,« til­fø­je­de hun.

So­fie Lin­de hå­ber sta­dig på end­nu af ro­ck­leg­en­den, der i går af­tes gav kon­cert i Par­ken.

Desva­er­re for den 41-åri­ge gra­e­ker lyk­ke­des det hel­ler ik­ke den­ne gang at få sit hø­je­ste øn­ske op­fyldt. For selv­om ’Bos­sen’ ved fle­re lej­lig­he­der har bo­et på det kø­ben­havn­ske ken­dis­ho­tel, når han har op­t­rå­dt i Dan­mark, så var det ik­ke til­fa­el­det i den­ne om­gang, hvor han an­gi­ve­ligt har haft sin ba­se i Lon­don i ste­det for.

Men selv­om det di­rek­te mø­de med ’Bos­sen’ alt­så glip­pe­de, var det langt­fra nok til at øde­la­eg­ge hu­mø­ret hos den gra­e­ske Springs­te­en-fan for­ud for kon­cer­ten i Par­ken, som Kost­as Li­vi­das na­tur­lig­vis hav­de bil­let til.

»For mig er der er slet in­gen tvivl. Bru­ce er den al­ler­stør­ste. Hans ev­ner som sangskri­ver og ik­ke mindst per­for­mer er der in­gen an­dre, der kom­mer i na­er­he­den af. Hver gang Bru­ce går på sce­nen, er det som om, at det er hans sid­ste op­tra­e­den. Det er magisk hver gang,« si­ger Kost­as Li­vi­das. en om­gang som ’X Fa­ctor’-va­ert, men ind­til da gla­e­der hun sig til at hol­de som­mer­fe­rie for før­ste gang i ot­te år.

»Jo­a­chim skal ar­bej­de, så jeg ta­ger til Thailand med nog­le ve­nin­der,« sag­de hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.