Be­ga­vet dan­ser med koreo­gra­fisk ta­lent

BT - - NAVNE -

30 ÅR I DAG Se­ba­sti­an Klo­borg er net­op nu i Ki­na på tur­né med Den Kgl. Bal­let, na­er­me­re be­stemt i Shang­hai, hvor han på sin run­de fød­sels­dag skal dan­se den far­li­ge og for­før­en­de ha­vånd Gol­fo i ’Na­po­li’. An­dre af­te­ner på Ki­na-tur­néen, der ind­led­tes i Bei­jing, dan­ser Se­ba­sti­an Klo­borg heksen Mag­de i Ni­ko­laj Hüb­bes nyi­s­ce­nesa­et­tel­se af ’Syl­fi­den’. Og me­get ka­rak­te­ri­stisk har Se­ba­sti­an Klo­borg sit eget per­son­li­ge bud på for­tolk­nin­gen af den ele­gan­te dan­dy-lig­nen­de Mad­ge, som han gi­ver et bå­de føl­somt og tragisk isla­et.

Se­ba­sti­an Klo­borgs sans for at ska­be in­ter­es­san­te ka­rak­ter­teg­nin­ger har man i den grad og­så kun­net op­le­ve i for­å­rets genop­sa­et­ning af Ne­u­mei­ers ’Ro­meo og Julie’, hvor han frem­stil­le­de Julies fa­et­ter, Ty­balt, som ik­ke ba­re en in­tri­gant slags­bror og flir­ter, men og­så et tragisk og en­somt men­ne­ske. Og i bal­let­ko­me­di­en ’Don Qu­ixo­te’ var det i for­ri­ge må­ned en stor for­nø­jel­se at se den un­ge fød­sel­ar fol­de sig ud som den lat­ter­li­ge fri­er Ga­ma­che.

»Jeg sy­nes, det er rig­tig sjovt at ska­be ka­rak­te­rer, og el­sker, når man kan forta­el­le lidt me­re end ba­re at la­ve trin,« si­ger Se­ba­sti­an Klo­borg. En smuk Ro­meo Som søn af tid­li­ge­re bal­let­me­ster Frank An­der­sen og ka­rak­ter­dan­ser Eva Klo­borg er han født med bal­let i blo­det.

Men først som 13-årig be­slut­te­de han sig for at gå ind i dan­sens ver­den, da han på en som­mer­tur­né til Ja­pan med fora­el­dre­ne fik øj­ne­ne op for det fan­ta­sti­ske sam­men­hold, der er i et bal­let­kom­pag­ni.

Han blev op­ta­get på Det Kgl. Te­a­ters Bal­letsko­le, og ef­ter aspirantå­re­ne blev han i 2005 an­sat som kor­ps­dan­ser i Den Kgl. Bal­let og fi­re år se­ne­re ud­na­evnt til so­list.

Al­le­re­de som 19-årig var han en smuk Ro­meo i ’Ro­meo og Julie’ og kom si­den til at dan­se i stør­ste­delen af Den Kgl. Bal­lets re­per­toi­re. Han har bå­de va­e­ret Al­bre­cht i ’Gi­sel­le’, Len­sky i ’One­gin’ og dan­se­meste­ren i ’Ene­ti­me’, og han har dan­set i bal­let­ter af Kylían og Prel­jo­caj samt kre­a­tio­ner af Ne­u­mei­er, Rush­ton og León & Light­foot.

Men i 2012 søg­te Se­ba­sti­an Klo­borg nye ud­for­drin­ger. Han tog or­lov og dan­se­de i to sa­e­so­ner hos det frem­tra­e­den­de mo­der­ne kom­pag­ni Gaut­hier Dan­ce i Stutt­g­art, som han og­så skab­te koreo­gra­fi til. Be­gynd­te med min­dre va­er­ker Al­le­re­de i 2011 var han be­gyndt at koreo­gra­fe­re, og da han i 2014 vend­te til­ba­ge til Den Kgl. Bal­let som kor­ps­dan­ser, fort­sat­te han med at la­ve min­dre va­er­ker til bl.a. Den Kgl. Bal­lets dan­se­la­bo­ra­to­ri­um, Cor­pus.

Det egent­li­ge koreo­gra­fi­ske gen­nem­brud kom i 2015, da han sprang ind og af­lø­ste den sy­ge­meld­te koreo­graf Di­mo Milev og på blot to må­ne­der skab­te va­er­ket ’Stran­gers’ for 12 dan­se­re til Den Kgl. Bal­lets pro­gram ’Ta­ke Four’ i Sku­e­spil­hu­set. Et bå­de dra­ma­tisk, forta­el­len­de og mu­si­kalsk va­erk.

Net­op mu­sik er en vig­tig in­spira­tions­kil­de for Se­ba­sti­an Klo­borgs koreo­gra­fi­ske vir­ke.

Han har et stort mu­si­kar­kiv, som han frem­over vil bru­ge flit­tigt. For når Ki­na-tur­néen er slut, stop­per Se­ba­sti­an Klo­borg som dan­ser i Den Kgl. Bal­let for at hel­li­ge sig det koreo­gra­fi­ske ar­bej­de.

»Jeg har al­tid va­e­ret en team-play­er, og jeg sy­nes, det er fedt at ska­be no­get sam­men med an­dre,« si­ger fød­sel­a­ren, der i marts 2017 skal til­ba­ge til Ki­na for at koreo­gra­fe­re og i ju­ni na­e­ste år her­hjem­me pra­e­sen­te­rer sit før­ste va­erk til Dansk Dan­se­te­a­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.