Eu­ro­pa­mester­ska­bet i skuf­fel­ser

BT - - SPORTEN -

GRUPPESPILLET ER OVERSTÅET, og jeg ta­en­ker, at det er tid til en sta­tus over den nye EM-struk­tur, og hvad den har be­ty­det for kva­li­te­ten, un­der­hold­nin­gen og spa­en­din­gen.

Det­te EM har va­e­ret det før­ste med 24 del­ta­ge­re, og lad mig si­ge med det sam­me, at jeg sy­nes, der er for man­ge hold med.

Publi­kums­ma­es­sigt, op­le­vel­ses­ma­es­sigt og in­ter­es­se­ma­es­sigt kan det sag­tens for­sva­res at ha­ve så man­ge lands­hold med, men der har va­e­ret en boo­me­ran­g­ef­fekt i for­hold til, at kva­li­te­ten og spa­en­din­gen har va­e­ret me­re man­gel­fuld, end vi hav­de hå­bet på.

Nor­dir­land er et godt ek­sem­pel. De har fan­ta­sti­ske fans, men det kan ik­ke va­e­re rig­tigt, at du kan gå vi­de­re fra gruppespillet ved EM med ba­re én okay pra­e­sta­tion. De var spil­let ud af ba­nen mod Tys­kland og Po­len. De kun­ne ha­ve tabt 6-0 mod Tys­kland og 3-0 mod Po­len, og al­li­ge­vel er de gå­et vi­de­re. Der­for tør jeg godt si­ge, at det her kon­cept ik­ke har va­e­ret no­gen suc­ces.

Det er skuf­fen­de, at tur­ne­rings­struk­tu­ren la­eg­ger op til, at hold kan og sat­ser på at sni­ge sig vi­de­re med kun tre po­int. Det har gi­vet den mod­sat­te ef­fekt, end nog­le i UEFA hav­de hå­bet på. Man hav­de nok hå­bet på, at fle­re hold vil­le slip­pe sig løs, for­di man net­op kun­ne tå­le at ta­be en kamp. Men der har va­e­ret alt for man­ge for­sig­ti­ge hold. DER HAR VA­E­RET hold, som ik­ke har vil­let og tur­det sat­se. Al­ba­ni­en før­te 1-0 i de­res sid­ste grup­pe­kamp, og selv­om de ik­ke nød­ven­dig­vis vil­le gå vi­de­re med det re­sul­tat, og fak­tisk skul­le bru­ge et el­ler to mål me­re, vil­le de ik­ke me­re i kam­pen.

Det er for tyndt ef­ter mi­ne be­gre­ber. At så man­ge hold og så man­ge tre­e­re går vi­de­re, har gi­vet alt for me­get for­sig­tig fod­bold.

Der er for­bav­sen­de man­ge hold, der har jublet ef­ter kam­pen over en pra­e­sta­tion og et re­sul­tat, som i en­hver an­den tur­ne­ring ik­ke hav­de holdt til vi­de­re avan­ce­ment. Det har gi­vet bag­slag for UEFA, selv­om det på tri­bu­nen har va­e­ret flot, og de de­bu­te­ren­de lan­de har bi­dra­get til en fan­ta­stisk stem­ning.

Men det er ik­ke det ene­ste pro­blem. Jeg sy­nes og­så, det er helt idi­o­tisk, at Al­ba­ni­en ik­ke ved, om de går vi­de­re før tre fi­re da­ge ef­ter, at de har spil­let den sid­ste kamp. De skul­le ven­te på, hvor­dan tre­er-regn­ska­bet vil­le ta­ge sig ud, før de kend­te de­res ska­eb­ne.

Alt det er ne­ga­tivt, og det har gjort, at der er kom­met fa­er­re mål, og for man­ge kam­pe har va­e­ret pra­e­get af, at man kun­ne gå vi­de­re med tre el­ler fi­re po­int.

Men der er og­så po­si­ti­ve ting. For lad os kig­ge lidt på, hvor­dan hol­de­ne har gjort det i gruppespillet.

Spa­ni­en, Tys­kland, Ita­li­en og Frank­rig var på for­hånd de fi­re må­ske stør­ste fa­vo­rit­ter med Bel­gi­en som out­si­der. De har al­le me­re el­ler min­dre vist, at de i hvert fald bli­ver bed­re og er ved at byg­ge no­get op. Spa­ni­en hav­de en dår­lig op­le­vel­se mod Kro­a­tien, men har el­lers va­e­ret go­de. Kig­ger du på fa­vo­rit­ter­ne og ta­ger Kro­a­tien og Bel­gi­en med som out­si­de­re, har de al­le be­vist, at de do­mi­ne­rer kam­pe­ne. Og hvis et af de hold vin­der EM, har de vist, at de har byg­get det rig­tigt op. DER ER DOG et lil­le men her. Spa­ni­en og Eng­land er godt nok kom­met sik­kert igen­nem gruppespillet, men de har ik­ke for­må­et at kom­me igen­nem, som de ger­ne vil­le. De skul­le ha­ve vun­det de­res grup­per, så de fik nem­me­re mod­stan­de­re i de før­ste kno­ck­out­kam­pe. I ste­det fik de sju­sket sig ind i den for­ker­te halv­del af kno­ck­out­fa­sen, så de kom­mer til at mø­de me­get sta­er­ke­re mod­stand tid­li­ge­re i tur­ne­rin­gen.

Men jeg er ik­ke skuf­fet over stor­hol­de­ne, for det er nor­malt, at man i gruppespillet har en el­ler to go­de kam­pe og så en min­dre god. Der­ef­ter skal stig­nin­gen så kom­me i lø­bet af tur­ne­rin­gen. Det er en helt nor­mal må­de at byg­ge sin tur­ne­ring op på i så­dan et for­mat.

Jeg vil og­så ger­ne li­ge nå at ven­de Kro­a­tien i den­ne klum­me. Det har va­e­ret tur­ne­rin­gens po­si­ti­ve be­kendt­skab for mig – og sik­kert og­så man­ge an­dre. Kro­a­tien har va­e­ret over­ra­sken­de go­de i al­le tre grup­pe­kam­pe, og de spil­le­de og­så en god kamp mod Spa­ni­en - end­da uden de­res må­ske vig­tig­ste spil­ler Luka Mod­ric. De har en god ba­lan­ce mel­lem at kun­ne kø­re kon­tra og hol­de i bol­den, og Mod­ric og Raki­tic er go­de bå­de i etab­le­re­de an­greb til at hol­de på bol­den, men og­så til at sa­et­te den på spil i kon­traan­gre­be­ne. Sam­ti­dig har de va­e­ret over­ra­sken­de sta­bi­le de­fen­sivt. DET KAN IK­KE si­ges om de to stør­ste skuf­fel­ser. Sve­ri­ge har va­e­ret dår­li­ge­re, end vi kan for­ven­te af vo­res na­bo­er, som vi må­ske har hå­bet lidt på. De kan dog ha­ve få­et re­van­che i kam­pen mod Bel­gi­en, der blev spil­let, ef­ter jeg hav­de de­ad­li­ne på den­ne klum­me.

Men de stør­ste skuf­fel­ser fin­der vi la­en­ge­re øst på. Rusland og Ukrai­ne har va­e­ret vir­ke­lig sva­ge. Ik­ke ba­re i for­hold til spil­ler­nes pra­e­sta­tio­ner, men tak­tisk har de va­e­ret dår­li­ge. Det har ik­ke va­e­ret stol­pe ud. Det har ba­re va­e­ret naivt tak­tisk. Og de vil ik­ke bli­ve sav­net ved det­te EM. MANAGER I FC KØ­BEN­HAVN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.