Farväl Zla­tan

BT - - SPORTEN -

FAR­VEL mod Eng­land. Ik­ke fle­re mål med ha­e­len mod Ita­li­en. Og nu skal en an­den sa­en­ke Dan­mark, når der er lagt op til et frist­park på kan­ten af må­l­fel­tet.

Men med Zla­tans 34 år må det nu en­gang va­e­re så­dan. Det­te blev en­den. Sva­re­de til Laud­rup Zla­tan Ibra­him­ovic hav­de selv de­to­ne­ret bom­ben om sit fo­re­stå­en­de far­vel på et pres­se­mø­de i op­tak­ten til op­gø­ret i Sve­ri­ges EM-lejr, og det sven­ske fod­bold­pu­bli­kum hav­de vel knap nå­et at syn­ke den be­sked, der ram­te dem så hårdt den dag. I dansk kon­tekst sva­re­de det, Zla­tan sag­de i Frank­rig, til de da­ge i 1998, hvor først Mi­cha­el Laud­rup og si­den lil­le­bror Bri­an Laud­rup sag­de en­de­gyl­digt stop på det dan­ske lands­hold og send­te selv den mest op­ti­mi­sti­ske ro­ligan fuld­sta­en­dig til ta­el­ling.

Det er en spil­ler af en kva­li­tet, ego og en magi i støv­ler­ne, som Sve­ri­ge nok al­drig får at se igen i na­tio­nal­drag­ten, som de sag­de far­vel til i går.

De sven­ske hold­kam­me­ra­ter spil­le­de el­lers fra kam­pens start i et gear, de ik­ke har va­e­ret i la­en­ge. Hel­ler ik­ke da Zla­tans magi slog Dan­mark ud i play­off-kam­pe­ne om at kom­me med til tur­ne­rin­gen i Frank­rig. Nu pres­se­de sven­sker­ne li­ge­frem Bel­gi­ens stjer­ner bag­ud, og de gik der­for ik­ke blot på ba­nen og skab­te et storm­løb mod det sven­ske mål.

Nu­vel, der var chan­cer i beg­ge en­der og go­de du­el­ler. Zla­tans lands­holdskar­ri­e­re skul­le i hvert fald ik­ke slut­te uden kamp til det yder­ste, for­stod man selv på af­stand af grønsva­e­ren. Sve­ri­ge kun­ne jo ik­ke bru­ge uaf­gjort el­ler et ne­der­lag til no­get, og kun en sejr kun­ne hol­de liv i EM-del­ta­gel­sen og Zla­tan på lands­hol­det.

Med 0-0 langt in­de i an­den halv­leg måt­te Sve­ri­ge sat­se me­re of­fen­sivt, og det gav mu­lig­he­der for bel­gi­er­ne til at slå kon­tra. Fle­re gan­ge stak Ever­tons Lukaku af sted i dyb­den med Sve­ri­ges FC Kø­ben­havn­spil­ler Erik Jo­hans­son hal­sen­de ef­ter. Til sidst var det så Ro­mas Naing­go­lan, der score­de til re­sul­ta­tet 1-0 og slut­te­de Zla­tans flot­te og im­po­ne­ren­de lands­holdskar­ri­e­re.

Som jour­na­li­sten An­ders Borgström fra avi­sen Expres­sen for­mu­le­re­de af­ske­den med ik­ke ba­re Zla­tan men an­dre pro­fi­ler fra det lands­hold, der nu skal byg­ges op fra grun­den. ’Det är ba­ra att sä­ga... Ta­ck, Erik Ham­rén. Ta­ck, Kim Käll­ström. Ta­ck, An­dreas Isaks­son. Och ta­ck, Zla­tan Ibra­him­ovic. Den stör­ste genom al­la svenska ti­der.’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.