Da­di Cool og ism

BT - - SPORTEN -

BT I PA­RIS Øje­blik­ket sag­de det he­le. Mens må­l­man­dens hold­kam­me­ra­ter råb­te ’hu’ i takt med de ek­sta­ti­ske island­ske fans, kom Han­nes Hal­l­dors­son til­ba­ge fra til­sku­er­ra­ek­ker­ne med en blå, rød og hvid fa­ne i ha­en­der­ne. Én af dem, som Glen Rid­ders­holm vil­le ha­ve sva­ert ved at lø­be li­ge med. Ef­ter­føl­gen­de gik fa­nen fra hånd til hånd, in­den den på sym­pa­tisk vis blev le­ve­ret til­ba­ge til til­ha­en­ger­ne. Det er sinds­sygt stort. He­le Island er gå­et helt amok mod al­le od­ds vi­de­re og skal der­for helt mod syd. Det kun­ne na­e­sten ik­ke va­e­re for­fat­tet bed­re.

»Det er sinds­sygt stort. He­le Island er gå­et helt amok. Der er man­ge tu­sin­de men­ne­sker på ga­den, og sam­ti­dig er der så man­ge her­ne­de, der de­ler det med os. Det er helt vildt,« jub­ler mid­ter­for­sva­rer og den tid­li­ge­re FC Kø­ben­havn-spil­ler, Rag­nar Si­gurds­son, over­for BT.

»Vi har ry­stet fod­bold­ver­de­nen i fi­re år nu, så ef­ter­hån­den er det na­e­sten nor­malt for os,« fort­sa­et­ter Si­gurds­son. Ånd, po­wer og tro Island er vi­de­re til den hi­sto­ri­ske 1/8-fi­na­le via en an­den­plads i EMs grup­pe F. Kun un­ga­rer­ne kun­ne over­gå sa­gaø­ens søn­ner, mens for­hånds­fa­vo­rit­ter­ne fra Portu­gal og Østrig slut­te­de bag de to sen­sa­tions­mand­ska­ber. Så­dan slut­te­de land­ska­bet ef­ter en be­gi­ven­heds­rig og dra­ma­tisk kamp i Pa­ris.

Island er ik­ke EMs bedst spil­len­de hold. Så langt fra. Men de slås pra­e­cis li­ge så me­get, som de­res be­ska­eg­ge­de og musku­lø­se fremto­ning in­di­ke­rer. Det gjor­de de og­så mod Østrig, der var det bed­ste hold på ba­nen og langt hen ad vej­en hav­de isla­en­din­ge­ne tra­engt i bund.

»Det er en kli­ché, men det er vo­res island­ske ånd, der har bragt os så langt. Det er vo­res stolt­hed, po­wer og tro. Vi ar­bej­der så hårdt for hin­an­den,« for­kla­rer Rag­nar Si­gurds­son.

»Jeg er lidt over­ra­sket over, at vi nu står her med fem po­int og en an­den­plads i grup­pen. Men vo­res plan var at gå vi­de­re, og det tro­e­de vi på. Vi var lidt uhel­di­ge med, at vi ik­ke fik fle­re po­int tid­li­ge­re, men i dag var vi omvendt hel­di­ge med at vin­de,« fort­sa­et­ter for­svars­spil­le­ren.

Al­li­ge­vel var det Island, der kom for­an al­le­re­de ef­ter 18 mi­nut­ter, da Jon Da­di Bød­vars­son til­fø­je­de et ’cool’ ef­ter det iø­re­fal­den­de mel­lem­navn ved på kølig ma­ner at sen­de bol­den for­bi den østrig­ske må­l­mand fra ta­et hold.

In­den i af­tes hav­de den 24-åri­ge island­ske lands­holds­an­gri­ber ik­ke Eu­ro­pas bed­ste målsnit. Fak­tisk tva­er­ti­mod. Ba­re én gang i 23 op­tra­e­de­ner i den mør­ke­blå na­tio­nal­dragt hav­de den lø­be­sta­er­ke an­gri­ber fra ty­ske Kai­ser­slau­tern set bol­den gå di­rek­te fra hans sor­te støv­ler og i net­tet.

Ef­ter en ti­mes spil ud­lig­ne­de Østrig dog fortjent på en flot scor­ing af ind­skif­te­de Ales­san­dro Schöpf, men det ef­ter­føl­gen­de pres fra Al­pe­na­tio­nen gav ik­ke ud­byt­te. I ste­det gav det plads til den Traust­a­sons kon­tra­scor­ing og en ju­bels­ce­ne, der sja­el­dent fin­der vej til nord­li­ge bred­degra­der.

»Ju­be­len var fan­ta­stisk, og de island­ske fans var fan­ta­sti­ske. Jeg får gå­se­hud af ba­re at ta­en­ke på det. Det var et øje­blik, jeg na­e­sten ik­ke kan for­kla­re,« si­ger midt­ba­ne­spil­le­ren Bir­kir Bjar­na­son.

»At se de island­ske fans jub­le sam­men med os i en halv ti­me er helt unikt og en fan­ta­stisk for­nem­mel­se. Mon ik­ke, der kom­mer end­nu fle­re ned fra Island til den na­e­ste kamp,« spør­ger Bjar­na­son re­to­risk. Kan slå Eng­land Nu ven­ter Eng­land i en kamp, hvor he­le Eu­ro­pa vil hol­de øje med, om sa­ga­en vir­ke­lig kan fort­sa­et­te. Island vil igen va­e­re gi­gan­tisk un­der­dog, men det ge­ne­rer ik­ke sen­sa­tions­mand­ska­bet. Tva­er­ti­mod. Ju­be­len var fan­ta­stisk, og de island­ske fans var fan­ta­sti­ske. Jeg får gå­se­hud af ba­re at ta­en­ke på det

»Selv­føl­ge­lig kan even­ty­ret fort­sa­et­te. Vi har en chan­ce mod Eng­land. Det er helt sik­kert. De kom­mer til at un­der­vur­de­re os, men al pres­set er på dem. Vi kan ba­re gå ud og ny­de det,« si­ger Rag­nar Si­gurds­son.

»På en god dag kan vi slå al­le, men som al­le ved, er vi en lil­le na­tion. Skal vi slå Eng­land, skal al­le gi­ve alt, mens vi sam­ti­dig har lidt held,« slut­ter han.

Det er godt at hed­de –sson i Frank­rig i dis­se da­ge. Rig­tig godt end­da.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.